Snímka operácie

Snímka operácie je metóda prieskumu pracovného času pripadajúceho na pravidelne sa opakujúce operácie, alebo ich časti. Meranie sa pri snímke operácie uskutočňuje s veľkou presnosťou. Hlavnou úlohou snímky operácie je stanoviť priemernú skutočnú spotrebu pracovného času na vykonanie jednotlivých zložiek operácie. To vyžaduje niekoľkonásobné pozorovania a merania, ktoré vylučujú vplyv náhodných okolností. Výsledky snímky operácie sa využívajú najmä pri racionalizácii uskutočňovania skúmanej operácie a za účelom tvorby a revízie výkonových noriem.

Meranie snímky operácie je pomerne náročné a vyžaduje zručných normovačov, ktorí poznajú veľmi dobre technologické znaky skúmanej operácie a normálne technické a organizačné predpoklady jej uskutočňovania. Uskutočňuje sa aj v niekoľkých etapách. Prvou je príprava k pozorovaniu. Druhou etapou je samotné pozorovanie, meranie a záznam nameraných hodnôt. Treťou etapu je spracovanie, vyhodnotenie výsledkov merania – určenie normy spotreby času.

Príprava k pozorovaniu a meraniu zahŕňa výber pracovníka a pracoviska, štúdium práce a pracoviska, rozčlenenie operácie na jednotlivé úkony a stanovenie doby trvania snímky. Ak je cieľom štúdium pokrokových metód práce, potom sa zameriavame na najlepších zamestnancov, ak je cieľom zistenie príčin neplnenia noriem, zameriava sa pozorovanie na zaostávajúcich robotníkov.

Ak je cieľom snímky operácie získanie podkladov pre tvorbu normatívov času – čo je najčastejšia príčina vykonávania snímky operácie – zameriava sa pozorovanie na robotníka, ktorý pracuje za technicko-organizačných podmienok, ktoré sú uvažované pre tvorbu normatívov času, a ktorý má k vykonávaniu danej operácie potrebnú kvalifikáciu, pracuje metódou, s ktorou sa počíta pre tvorbu normatívov času, odvádza výrobky predpísanej kvality, neprekračuje normatívnu spotrebu materiálu, riadne sa stará o zverené pracovné prostriedky a dodržiava predpisy bezpečnosti práce. Jednoducho povedané takúto snímku je správne vykonávať na dobre zaškolenom pracovníkovi s priemerným výkonom.

Dôležité však je, aby pozorovaný pracovník správne chápal poslanie snímky operácie. Často je kameňom úrazu práve nepochopenie pozorovania zo strany pracovníka. Akúkoľvek prítomnosť inej osoby na pracovisku, ktorá pozoruje jeho prácu chápe ako negatívnu, cielenú na hľadanie jeho nedostatkov. Nie je to však tak. Snímka operácie má byť nástrojom na spoznanie procesu, identifikovanie plytvaní a následný návrh nápravných opatrení, ktoré zabezpečia plynulú výrobu a to v čo možno najkratšom čase.

Počas pozorovania je potrebné sa zamerať aj na činitele, ktoré ovplyvňujú dĺžku trvania jednotlivých úkonov operácie. K týmto činiteľom patrí výrobné zariadenie (typ, stupeň opotrebovania, výkon, atď.), náradie (druh, rozmer, kvalita, atď.), pracovný predmet (druh materiálu, rozmery, hmotnosť), spôsob vykonávania práce (druh, počet a sled úkonov v pracovnej operácii, veľkosť dávky, vzdialenosť premiestňovania, atď.), ale tiež organizácia pracoviska (pôdorysné usporiadanie, spôsob zásobovania pracoviska, osvetlenie, vetranie, atď.).

Výsledky prípravy k pozorovaniu a meraniu sa zapisujú do listu snímky operácie. Doba trvania snímky resp. počet meraní musí byť taký, aby zaisťoval potrebnú presnosť snímky ale tiež hospodárnosť – meranie nesmie trvať zbytočne dlho. Toto sa určuje v závislosti na druhu výroby a dĺžke trvania operácie.

Prečítajte si aj o iných metódach pre určovanie časovej nomy.

Pridajte Komentár