AVIX je kompletný softvérový balík určený pre analýzu a otimalizáciu procesov. Je to nástroj na mapovanie procesov, ktorý pomáha spoločnostiam zvyšovať ziskovosť tým, že zefektívňuje prácu výrobného inžinierstva v oblastiach, ako sú: optimalizácia výroby, efektívnosť výroby, vývoj produktov a vyrobiteľnosť. Veľkou výzvou pre mnohé spoločnosti je to, čo by sa dalo nazvať „technická produktivita“. Je administratívne a časovo náročné, aby inžinierske oddelenie udržiavalo všetky metódy, štíhle nástroje a dokumenty platné a aktuálne na mieste kde sú potrebné. Preto výrobné spoločnosti na celom svete používajú AVIX na časové štúdie, vyvažovanie pracovísk/liniek, FMEA, SMED, tvorbu pracovných inštrukcií a DFA. Softvér AVIX pomáha stovkám spoločností so zlepšením štíhlej výroby. Zabezpečuje tak to čo možno nazvať efektívnosť výrobného inžinierstva. AVIX dokáže zabezpečiť:

 • Zlepšovanie výroby – výsledky analýzy v AVIX uľahčujú identifikáciu problémov v rámci procesu a vizuálne ukazujú potenciál na zlepšenie procesu.
 • Skrátenie času stráveného aktualizáciou údajov – všetky údaje sú v AVIX spolu prepojené. Zmena v postupnosti zostavenia sa okamžite prejaví napr.
 • Viac výsledkov za kratší čas – pri analýze v AVIX nevytvárate iba časovú štúdiu. Zároveň vytvárate údaje pre balancovanie pracovísk a tvorbu pracovnách inštrukcií.

AVIX moduly

Jednoduchý a rýchly nástroj na detailnú časovú analýzu jednotlivých pracovných operácií. Vytvorené časové štandardy môžete použiť na zlepšenie práce, kapacitné kalkulácie a tvoria základ pre realizáciu rozhodnutí.

Jednotlivé pracovné operácie môžete komfortne rozdeľovať medzi rozdielne pracoviská a jednotlivých operátorov. Umožňuje analyzovať operácie vo vzťahu operátor – stroj (manuálna a strojová práca). Výstupom je vyvážený proces.

Hľadať, nájsť a dať priority pre správne FMEA opatrenia aby sa predchádzalo odchýlkam v kvalite. Umožňuje spojiť proces s procesným videom a produkt s jeho výrobkovou štruktúrou.
Redukcia času zoraďovania (nastavovania) a zvýšenie výrobného výkonu. Rýchlejšie nastavenie vám zníži prestoje a zvýši produktivitu. Ďalej vám umožní vytvoriť vizuálne postupy procesu nastavovania.
Modul kladie dôraz na výrobok a jeho dizajn. Uvedený prístup vám umožňuje zjednodušovať a štandardizovať spôsob práce s ohľadom na vyrobiteľnosť produktu. Vizuálna analýza vám umožní zachytávať zlepšovateľské príležitosti už vo fáze konštruovania.
Modul vám prináša radikálne nový prístup k zlepšovaniu ergonómie na pracovisku prostredníctvom hodnotenia videa. Umožňuje určovať úroveň fyzickej námahy paralelne s hodnotením psychického stresu.

Štandardizovaná práca = nutný predpoklad pre zlepšovanie

Štandardizovaná práca je jedným zo základných pilierov Lean managementu. Častými problémami vo výrobných a logistických procesoch, ktoré spôsobujú nízku efektivitu a malú produktivitu sú:

 • Neexistencia pracovných inštrukcií (spoliehanie sa na skúsenosti operátora, že prácu zvládne – ideálne čo najefektívnejším spôsobom bez plytvaní)
 • Neaktuálne pracovné inštrukcie (obzvlášť ak sú časté zmeny v pracovných postupoch alebo ak je potrebné aktualizovať pracovné inštrukcie na veľa pracoviskách)
 • Rôzne pracovné postupy medzi jednotlivými pracovnými zmenami (iný postup na rannej zmene, iný na nočnej zmene)
 • Nedodržiavanie pracovných inštrukcií (zvyčajne pri probléme stihnúť pracovnú operáciu v požadovanom takte sa operátor snaží činnosť urýchliť, iným dôvodom môže byť pracovný postup ktorý obsahuje neefektívne činnosti – plytvania)
Štandardizovaná práca zabezpečuje jednotné a efektívne vykonávanie pracovných operácií všetkými operátormi za účelom dosiahnutia správneho, rovnakého výsledku. Bez štandardizovanej práce nie je možné zlepšovať.

Koniec neefektívnej práci v MS Excel!

Klasické vytváranie pracovných štandardov prostredníctvom nástrojov ako je MS Excel či iného tabuľkového alebo textového editoru je časovo náročné. Zároveň je využívanie univerzálnych nástrojov náchylné na vznik chýb (či už z dôsledku nepozornosti, neprehľadnosti, prepisovaním údajov, neprepojením analýzy s pracovným procesom atď.). 

Modul AVIX Method je založený na analýze videozáznamu procesu a je špeciálne určený na analýzu a meranie práce. Vďaka tomuto prístupu je analyzovanie procesu, eliminácia plytvaní a vytváranie pracovných inštrukcií rýchle a jednoduché. AVIX Method garantuje skrátenie času pri tvorbe pracovných inštrukcií minimálne o 45%. Zároveň uľahčuje identifikáciu oblastí s najväčším potenciálom na ďalšie zlepšovanie. Vytvorením pracovných inštrukcií v AVIX Method ste len krok k digitálnym pracovným inštrukciám vytvoreným bez potreby použitia papiera (paperless work instruction) a k zobrazovaniu pracovných inštrukcií digitálne priamo na pracoviskách prostredníctvom AVIX Shop Floor Viewer.

AVIX Method – možnosti

 • Analýza procesu na základe video záznamu
 • Grafické rozdelenie času na pridávajúci hodnotu, požadovaný, čakanie a straty
 • Identifikácia plytvaní v procesoch
 • Možnosť operáciám priradzovať potrebný materiál a nástroje
 • Vytváranie pracovných inštrukcií s rôznym stupňom detailnosti
 • Generovanie reportov z pracovných inštrukcií v rôznych formátoch
 • Vytváranie digitálnych pracovných inštrukcií pre následné publikovanie priamo na pracoviská

AVIX Method – oblasti použitia

 • Časové a pohybové štúdie
 • Optimalizovanie nástrojov a náradia používaných na jednotlivých pracoviskách
 • Podpora v programe neustáleho zlepšovania
 • Meranie produktivity pre rôzne produkty a varianty vo výrobnom procese
 • Prezentovanie súčasného stavu a simulácia budúceho stavu
 • Optimalizácia layoutu a metód pre vytvorenie optimálneho stavu 
 • Vytvorenie pracovných štandardov
 • Nástroj pre uľahčenie a zrýchlenie implementácie navrhnutých zlepšení

Prínosy AVIX Method

 • Zvyšovanie produktivity práce
 • Skrátenie času analýzy procesu
 • Zvýšenie presnosti analýzy procesu
 • Zlepšenie prezentácie výstupov 
 • Rýchle generovanie reportov (pracovné inštrukcie, akčné plány, atď.)

AVIX Resource Balance

Dokonalé vyváženie linky = výroba bez prestojov

Vyváženie výroby resp. vyváženie montážnej linky môže byť definované ako priradenie správneho počtu operátorov alebo strojov pre každú výrobnú alebo montážnu operáciu. Dokonalé vyváženie znamená výrobu bez prestojov resp. s minimom prestojov. Realita je však iná!!!

Vyvažovanie liniek štýlom Drag'n'Drop? Áno, dá sa to!

Rozsiahle výrobné postupy + rôzne výrobkové varianty = komplexná a náročná úloha vyvažovania. Vyvažovanie s využívaním univerzálnych nástrojov typu MS Excel resp. MS Word je zdĺhavé a náchylné na chyby. Dá sa to aj inak! V moduly AVIX Resource Balance je vyvažovanie liniek / pracovísk jednoduché a rýchle. Zaručuje skrátenie času vyvažovania o minimálne 35 %.

AVIX Resource Balance - možnosti

 • Možnosť vyvažovať pracovné operácie medzi rôzne pracovné stanice, pracoviská
 • V rámci pracovnej stanice, pracoviska možnosť vyvažovať na viac operátorov
 • Možnosť analyzovať a vyvažovať operácie medzi človek – stroj
 • Možnosť vyvažovať rôzne varianty výroby, výrobné programy
 • Možnosť analyzovať rôzne výrobkové mixi a ich dopad na vyváženie
 • Možnosť vytvárania pravidiel (súbežná práca, aktivity pred a po operácii, ..)
 • Priame online sledovanie vyváženia pracoviska voči definovanému taktu už počas analýzy
 • Okamžitá tvorba akčných plánov už pri analýze
 • Tvorba poznámok k jednotlivým operáciám
 • Analýzy činností pridávajúcich / nepridávajúcich hodnotu
 • Atď.

AVIX Resource Balance - oblasti použitia

 • Vytváranie štandardizovaných pracovných postupov
 • Plánovanie výroby pre nové pracoviská / varianty
 • Optimalizácia layoutov na aktuálnych výrobných linkách
 • Simulácie vyváženia linky pri navrhovaní výrobných liniek
 • Zvyšovanie výkonnosti výrobných liniek vyvážením procesov
 • Zobrazenie dopadu plánovanej výroby na vyváženie liniek
 • Prezentovanie súčasného stavu a simulácia budúceho stavu
 • Práca s viacerými variantmi súčasne

Prínosy AVIX Resource Balance

 • Zvýšenie produktivity práce
 • Zrýchlenie analýzy procesu a následného balancovania pracovísk/liniek
 • Vizualizácia balancovania pracovísk/liniek rôznych variantov
 • Okamžité generovanie reportov pre rôzne varianty

AVIX FMEA

Každá chyba v procese predstavuje náklady

Zjednodušovanie riadenia procesov je aktuálnou témou vo firmách, ktoré chcú držať trend s dobou. Jedným so základných zameraní riadenia procesov je upriamenie sa na predchádzanie vzniku chýb či nekvality. Účelom je zabránenie potreby zmien v procesoch počas výroby a prípadných nápravných opatrení v dôsledku vzniku chyby. Podstatou metódy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je systematická identifikácia všetkých možných chýb výrobku alebo procesu a ich dôsledkov, zamedzenie, zníženie alebo obmedzenie príčin týchto vád a zdokumentovanie celého procesu. 

Predchádzajte vzniku chýb v procesoch jednoduchšie!

Používanie tabuľkovej podoby FMEA v textovom či tabuľkovom editore však nie je práve ideálne. AVIX FMEA má jedinečné prostriedky na pripojenie sa k procesu prostredníctvom video záznamu. Takto je možné identifikovať možné druhy chýb a určiť k nim nápravné opatrenia kvôli ich predchádzaniu. AVIX modul FMEA úplne zodpovedá postupu analýzy FMEA. Výsledkom je odstránenie neplánovaných prerušení výrobného procesu, zlepšenie produktivity a stabilizácia toku výroby. Samozrejmosťou je výpočet čísla rizikovej priority RPN (Risk Priority Number). Tento modul ponúka možnosť automatického generovania reportov s výsledkami analýzy a tiež kontrolným plánom.

AVIX FMEA – možnosti

 • Automatická aktualizácia pri vyvažovaní liniek – úspora času
 • Opatrenia sú zdokumentované a môžu byť zostavené v správe so zodpovedným termínom, prioritou a stavom
 • Plán kontroly vytvorený automaticky po vytvorení analýzy FMEA
 • Prispôsobiteľné stupnice a šablóny 
 • Analýza FMEA v súlade s normou ISO/TS 16949
 • Video dokumentácia súvisí s hodnotenými procesmi, čo zvyšuje kvalitu analýzy a šetrí čas
 • Kontrola procesu zabraňujúca opakovaniu nezhôd

AVIX FMEA – oblasti použitia

 • Riadenie rizík, kvality, bezpečnosti
 • Oblasť návrhu, vývoja, montáže či výroby
 • Identifikácia možných druhov chýb procesu
 • Odstraňovanie plytvaní v dôsledku vzniku chýb

Prínosy AVIX FMEA

 • Skrátenie času analýzy
 • Zefektívnenie procesu analýzy
 • Generovanie reportov
 • Zvýšenie kvality analýzy

AVIX SMED

Minimálne prestoje = výroba na maximum!

V dôsledku častej zmeny výrobného sortimentu je potrebné časté zoraďovanie strojov a zariadení. Čas zoraďovania je stratou, nakoľko v tomto čase je zariadenie vyradené z výroby. Trendom je neustále zlepšovanie procesu zoraďovania a to so zameraním na skracovanie času prestojov strojov. Metóda SMED (Signle Minute Exchange of Die) je efektívny lean nástroj na redukciu tohto plytvania vo výrobnom procese. Rapídne skrátenie času zoraďovania je kľúčom k redukcii veľkosti výrobných dávokzlepšeniu toku výroby

Zvýšenie produktivity skrátením času SMED analýzy

Klasická SMED analýza je vhodným nástrojom pre skracovanie času pretypovania. Pri tradičnom prístupe môže byť pomerne zdĺhavá a citlivá na skúsenosti a predstavivosť analytika. Modul AVIX SMED umožňuje rýchlu a efektívnu analýzu času zoraďovania častokrát s vyššími prínosmi ako pri klasickom prístupe. 

 • Modul AVIX SMED dokáže zabezpečiť komplexnú kontrolu a vizuálny prehľad procesu. 
 • Video záznam zoraďovania eliminuje riziko chýbajúcich dôležitých problémov v analýze. 
 • Analýza v AVIX SMED sa vytvára rýchlo aj pri dlhých (> 1 h) pretypovaniach a poskytuje priame (drag and drop) oddelenie interných a externých činností. 
 • AVIX SMED modul umožňuje skrátenie času SMED analýzy minimálne o 40%

AVIX SMED umožňuje riadenie interných a externých procesov, zobrazenie dopadu pridania / odobrania pracovníkov a generovanie pracovných inštrukcií zoraďovania – automaticky. 

AVIX SMED – možnosti

 • Riadenie interných a externých operácii
 • Zobrazenie časov a využitia pri zoraďovaní
 • Nastavovanie správneho počtu zoraďovačov
 • Zobrazovanie dopadu pridania / odobrania zoraďovača
 • Priebežné prideľovanie úloh a zmien
 • Vytváranie pracovných inštrukcií zoraďovania – automaticky​

AVIX SMED – oblasti použitia

 • Mapovanie procesu zoraďovania
 • Identifikácia interných a externých činností
 • Skrátenie času prestoja stroja na nevyhnutý čas
 • Zvyšovanie celkovej efektívnosti strojov (OEE)
 • Simulácia návrhov na zlepšenie

Prínosy AVIX SMED

 • Skrátenie času analýzy
 • Vizualizácia výstupov – zvýšenie prehľadnosti
 • Generovanie reportov

AVIX Design for Excellence

Výrobok: lepší dizajn = priblíženie k dokonalosti = vyššia spokojnosť zákazníka

 • Problémy objavujúce sa pri výrobe produktov súvisiace s procesom výroby, s procesom montáže ale aj s procesom servisu sú často príčinou zvýšených nákladov a aj príčinou nižšieho zisku. Preto je nutné už vo fáze vývoja (dizajnu produktu) brať ohľad na viaceré aspekty.

  DFX (Design for Excellence) je systematický prístup produktových a procesných inžinierov počas vývoja produktu. Zahŕňa v sebe:

  • DFM (Design for Manufacturing) – dizajn pre lepšiu vyrobiteľnosť,
  • DFA (Design For Assembly) – dizajn pre lepšiu montáž,
  • DFS (Design For Service) – dizajn pre lepší servis.

Zlepšovanie už vo fáze vývoja

AVIX DFX predstavuje jednoduchú vizuálnu analýzu, za pomoci ktorej je možné identifikovať príležitosti na zlepšenie už vo fáze návrhu produktu. Počet komponentov a manuálne kroky na výrobu výrobku sa môžu v prípade využitia AVIX DFX modulu znížiť o 20 – 40%. Modul AVIX DFX umožňuje import výrobného zoznamu materiálov (MBOM – Manufacturing Bill of Materials) alebo súčiastok z externých zdrojov, napríklad z MS Excel a pod. Práca s AVIX DFX sa prednostne vykonáva v multifunkčných skupinách, do ktorých sú zapojení dizajnérsky a výrobný inžinieri.

AVIX DFX – možnosti

 • Vytvorenie štruktúry produktu
 • Integrovaný prístup k produktom
 • Import výrobných materiálov a súčiastok (MBOM)
 • Import výkresov, dokumentácie, obrázkov 
 • Veľký výber šablón
 • Tvorba vlastných šablón
 •  

AVIX DFX – oblasti použitia

 • Sledovanie analýz DFX jednoduchším spôsobom
 • Podpora práce v skupinách s viacerými funkciami
 • Minimalizácia počtu prototypov za pomoci efektívnejších návrhov produktu
 • Zjednodušenie práce s hodnotením, dokumentáciou a komunikáciou aspektov montáže
 • Zdokonalenie existujúcich produktov preskúmaním návrhu s cieľom identifikovať a eliminovať problémy

Prínosy AVIX DFX

 • Zvýšenie efektivity návrhov produktov
 • Skrátenie času analýzy
 • Automatické generovanie reportov

AVIX Ergo

Ergonómiou k zdravému a produktívnemu pracovisku

Manuálna práca na výrobných či montážnych pracoviskách je často spojená s fyzickou záťažou. Vplyv fyzickej záťaže na pracovníkov môže mať nepriaznivý dopad s následným vznikom ťažkostí podporno-pohybového systému či až choroby z povolania. Dbať na ergonómiu pracovísk je v konečnom dôsledku šetrením a to vo forme lojálnych pracovníkov bez práceneschopnosti. Práca v pohodlnom ergonomickom pracovnom prostredí podporuje zvyšovanie produktivity a zlepšovanie kvality.

Ergonómia – aj nástroj zvyšovania výkonu

AVIX Ergo kombinuje hĺbkovú analýzu pracoviska dosiahnutú metódou AVIX s uznávanou stupnicou Borg CR-10 na stanovenie úrovní fyziologického namáhania na pracovisku. Modul AVIX Ergo prináša radikálny nový prístup k zlepšeniu ergonómie na pracovisku prostredníctvom hodnotenia videa. Modul AVIX Ergo ponúka možnosť farebnej vizualizácie zaťaženia jednotlivých častí tela pracovníkov aj sumárne ergonomické hodnotenie pracovísk. Výhodou je automatické generovanie ergonomických reportov s hodnotením.

AVIX Ergo – možnosti

 • Využívanie stupnice Borg CR-10 pre hodnotenie zaťaženia
 • Vizualizácia zaťaženia jednotlivých častí tela u konkrétnych pracovníkov
 • Sumárne hodnotenie najzaťaženejších častí tela pracovníkov
 • Sumárne ergonomické hodnotenie pracovísk
 • Generovanie ergonomických reportov

AVIX Ergo – oblasti použitia

 • Ergonomické analýzy vo výrobe a v administratíve
 • Detailné projektovanie pracovísk a výrobných liniek
 • Ergonomické školenia a vzdelávanie vo výrobe a v administratíve
 • Definovanie preventívnych opatrení pred vznikom ergonomických problémov

Prínosy AVIX Ergo

 • Skrátenie času analýzy
 • Vizualizácia zobrazenia výsledkov analýzy
 • Porovnanie výsledkov pre jednotlivé pracoviská
 • Automatické generovanie reportov

AVIX Shop Floor Viewer

Použitím AVIX Shop Floor Viewer môžete sprístupniť operátorom pracovné inštrukcie digitálne prostredníctvom web prehliadača na monitore na pracovisku. Riešenie vám umožní urobiť skok k bezpapierovému svetu a napĺňať myšlienky priemyslu 4.0.

 • Aplikácia je vytvorená ako web server (softvér), ktorý je nainštalovaný lokálne na sieti a poskytuje prístup k pracovným inštrukciám
 • Operátor sa prihlási k inštrukciám pre konkrétny závod, linku, pracovisko a daný výrobný plán
 • Stačí len aby mal monitor na pracovisku prístup na sieť a aktualizácia pracovných inštrukcií je jednoduchšia ako kedykoľvek predtým
 • Inštalácia a konfigurácia je jednoduchá a intuitívna
 • Pre prístup k pracovným návodom postačuje štandardný web prehliadač (stačí zabezpečiť len konektivitu k serveru)
 • Pracovné inštrukcie môžu byť stručné napr. iba s popisom a obrázkami (pre skúsených operátorov) ale aj detailné a s video návodom (pre nových operátorov)
 • Takto vytvorené pracovné inštrukcie môžu byť využívané pri zaškoľovaní ale aj pri štandardnej prevádzke

Riešenia pre vás

Predstavenie AVIX online

Namiesto čítania textov, pozerania obrázkov a hľadania odpovedí zistíte ako AVIX reálne funguje a môžete sa spýtať na to, čo vás najviac zaujíma.

Realizácia pilotného projektu

Chcete si vyskúšať AVIX pri riešení konkrétnej úlohy vo vašom podniku? Získate reálnu skúsenosť ako AVIX funguje, čo dokáže a v čom vám pomôže.

Spracovanie ponuky

Na základe vašich potrieb vyberieme tie najvhodnejšie moduly, adekvátne typy licencií, navrhneme postup implementácie.

Spokojní zákazníci sú najlepšou reklamou! Preto sme sa rozhodli publikovať výber spokojných zákazníkov a ich vnímanie softvéru AVIX.

Akčná ponuka

Aj vy premýšľate aký bude návrat späť po nechcenom prerušení výroby? Ak uvažujete ako sa na návrat pripraviť a chcete využiť čas čakania efektívne, ponúkame vám možnosť vyskúšať si lean softvér AVIX s 50 % zľavou. V module Resource Balance si môžete pripraviť rôzne výrobné scenáre – napr. pre rôzne úrovne objednávok určiť potrebný počet zamestnancov aj s príslušnými pracovnými inštrukciami.