Dennodenne sme zásobovaní informáciami o nových progresívnych výrobných a digitálnych technológiách, materiáloch, poznatkoch z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Skokové zmeny prináša aj oblasť automatizácie, robotizácie a umelej inteligencie. Menia sa ERP systémy, prichádza k výraznej systémovej integrácii, využitím IoT sa zbierajú podnikové dáta, ktoré sa ukladajú na cloud a vyhodnocujú sa pomocou Business Intelligence. Tie následne pripravujú online reporting pre manažérov s pohľadom na celý výrobný systém. 

 

Z každej strany počúvame o Industry 4.0. Podnikové hemisféry sa neskutočne rýchlo prepájajú a už dnes poskytujú úplne iný pohľad na riadenie, rozhodovanie, kontrolovanie a analyzovanie procesov. Realita je však iná. Častokrát nie je možné zmeniť nastavené informačné systémy, nie je možné zabezpečiť ich prepojenie, chýbajú podporné technológie a ľudské zdroje atď. Na druhej strane treba spraviť rozhodnutia a naplánovať víziu ako sa pripraviť na budúcnosť.

Technologické a inovačné vízie

Našou snahou je pripraviť provokatívnu víziu toho ako by spoločnosť mohla fungovať, na čo všetko by sa mala sústrediť, čo by mohla zmeniť tak, aby sa to prejavilo na jej produktivite a konkurencieschopnosti. Samozrejme pri tvorbe vízie zohľadňujeme nie len dostupnosť ale aj rentabilitu navrhovaného riešenia. 

Audit – Zhodnotenie aktuálneho stavu spoločnosti

V prvom rade je nutné zhodnotenie aktuálneho stavu spoločnosti, aby sme vedeli pochopiť v akej situácii sa spoločnosť nachádza a aké sú jej aktuálne potreby, a smerovanie. Až následne je možné kreovať samotnú víziu transformácie. V rámci zhodnotenia sa sústredíme na nasledovné oblasti:

Pre každú spoločnosť je zhodnotenie aktuálneho stavu individuálne na základe spoločnej dohody s klientom.  Vždy spoločne definujeme oblasti, detailnosť, očakávané výstupy tak, aby sme spoločne vedeli následne nastaviť akčný plán. Poznanie súčasného stavu jednoduchšie pomôže určiť cestu ako sa dostať k cieľu a čo všetko k tomu je nutné mať nachystané. Najčastejšie hodnotíme nasledovné oblasti: 

1. Financie a kontroling

V rámci analýz sa nezameriavame len na štandardné finančné analýzy, ale v prvom rade na možnosť ekonomickej optimalizácie výrobnej spoločnosti – aká je aktuálna štruktúra nákladov v prepojení na technologickú štruktúruako sú štruktúrované výnosy, vzťah medzi nimi. V rámci tvorby vízie je nutné vykonanie testov spoľahlivosti, analytické testy vecnej správnosti a testy detailných údajov. Tie definujú následne oblasti prínosu pre spoločnosť – zmena technológie, zmena štruktúry skladov, zmena organizácie práce atď. 

2. Obchod

Sústredíme sa na produktivitu obchodného oddelenia a vplyv obchodných činností na ostatné oddelenia. Okrem toho sa pozrieme na využívanie dostupných moderných prostriedkov ako CRM, sociálne siete, prepojenie na účtovné programy, prepájanie forecastových modelov s plánovaním zdrojov iných oddelení, atď.

3. Strategické riadenie

Vízia a dlhodobé ciele formujú spoločnosť a tým ovplyvňujú strategické riadenie spoločnosti. V rámci aktivít sa okrem kvalitatívnej analýzy sústredíme na samotnú formuláciu vízie, stratégie, na jej rozpad a komunikáciu, prepojenie s kontrolingom a akčnými plánmi, vizuálne riadenie naprieč celou spoločnosťou,  forma a sledovanie KPI/KPA atď.

4. Riadenie ľudských zdrojov

Spoločnosť tvoria a formujú v prvom rade zamestnanci. V rámci tejto časti sa sústreďujeme na celý proces riadenia ľudských zdrojov – od náboru a prijímania zamestnancov v závislosti na aktuálne kapacitné potreby, vedenie, motivovanie, rozvoj a v prípade procesu rozviazania pracovného vzťahu aj proces ukončenia pracovného vzťahu, ale aj mnoho ďalších častí z oblasti riadenia ľudských zdrojov.

5. Operatívne riadenie

Ide hlavne o preskúmanie počtu riadiacich úrovní, ich úloh, spôsobu riadenia úrovní, prepojenie na strategickú úroveň riadenia, úroveň vizuálneho riadenia a komunikácie, delegovanie úloh, metodológiu riadenia z pohľadu kapacitných úloh, dostupnosti zdrojov a ich vyváženia atď.

6. Výskum a vývoj

V rámci aktivít ide hlavne o rekognoskáciu inovačných cyklov, metód používaných v rámci riadenia R&D, efektívnosti procesov, kvalitatívne zhodnotenie produktivity oddelenia, vplyv oddelenia na celkovú produktivitu spoločnosti, progresívnosť nástrojov atď.

7. Materiálová a technická príprava výroby

V tejto časti vyhodnocujeme samotnú efektívnosť procesov technickej prípravy výroby, spôsob kreovania normy spotreby času pre vybrané operácie, návrh spôsobu materiálového zabezpečenia, kaskádovanie postupov a samotný proces globálneho a parciálneho plánovania atď.

8. Logistika a jej zdroje

Základom analýzy nie je iba pohľad na internú logistiku, ale aj pohľad na externú logistiku, manažment skladov, techniku využívanú v rámci logistických činností, manažment obalov, médií spojených s presnosťou plánovania zdrojov, flexibility logistiky atď.

9. Riadenie kvality

Pri tejto analýze sa sústredíme hlavne na samotný proces riadenia kvality. Zároveň analyzujeme efekt zavedených systémov kvality na plnenie strategických cieľov, využívané nástroje na zlepšovanie a riadenie kvality atď.

10. Údržba

Tu je základom zhodnotenie spôsobu údržby – od údržby po poruche, úroveň autonómnej údržby, preventívnej a prediktívnej údržby. Zároveň sa zhodnotí stav manažmentu náhradných dielov, samotného spôsobu vykonávania údržby, prepojenie oddelenia výroby a iných oddelení.

11. Podporné procesy a ich využívanie

Keďže v spoločnostiach sú často definované ešte špeciálne oddelenia, v rámci analýz sa sústredíme hlavne na porovnanie úmyslu, pre ktoré bolo oddelenie definované s reálne vykonávanými aktivitami, ktoré sa aktuálne dejú.

Postupnosť spracovania vízie

Postupnosť krokov pri spracovaní vízie má svoj význam. Každý z krokov je časťou záruky, že vízia bude spracovaná správne, reálne a čo je najdôležitejšie tzv. na mieru. Vízia odráža možnosť budúceho stavu, ktorý je možné v spoločnosti dosiahnuť. Spracovanie celej vízie prebieha v nasledovných krokoch:

1.

Vyžiadanie vstupných údajov pomocou vstupného dotazníka

2.

Spracovanie výsledkov zo vstupného dotazníka

3.

Príprava harmonogramu aktivít, ktoré budú realizované v spoločnosti

4.

Realizácia aktivít v spoločnosti

5.

Spracovanie výsledkov z aktivít v spoločnosti

6.

Tvorba vízie a spracovanie záverečnej prezentácie

7.

Odovzdanie vízie s návrhom akčného plánu

Časový rámec spracovania vízie

Trvanie spracovania vízie je v dĺžke od 3 do 9 týždňov v závislosti od veľkosti spoločnosti, počtu pracovníkov, detailnosti výstupov, analyzovaných oblastí, atď. Hlavným výstupom je spracovaná správa, v ktorej je definovaný potenciál na zlepšenie. Súčasťou správy je akčný plán opatrení, ktoré reflektujú riešenia identifikovaných príležitostí na zlepšenie. Akčný plán je vytvorený na základe rozboru aktuálneho stavu spoločnosti a teda presne odpovedá na možnosti zlepšenia, ktoré sú v spoločnosti potrebné preto aby sa spoločnosť stala viac konkurencieschopnou.

Kontaktný formulár

Ďakujeme za váš záujem kontaktovať nás. Budeme sa snažiť na vaše otázky, podnety odpovedať v čo najkratšom čase. Zvyčajte odpovedáme do 24 hodín.