Normovanie práce je ošetrené v § 133 Zákonníka práce, ktorý uvádza že zamestnávateľ môže určiť normy spotreby práce. Pri určovaní požadovaného množstva práce a pracovného tempa musí však vziať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam zamestnancov. Tiež musí brať ohľad na právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a čas na prirodzené potreby zamestnanca.


Vo výrobnom procese slúži normovanie práce predovšetkým k utváraniu kvantitatívnych proporcií medzi rôznymi druhmi špecializovanej práce. Správne fungovanie normotvorby a časového hospodárstva v podniku by malo obsahovať:

Časová norma je čas na vykonanie práce pri definovanom pracovnom postupe, stanovených pracovných podmienkach, pri normálnom pracovnom tempe.

Určenie časovej normy

Nastaviť správnu normu pre spotrebu práce nie je jednoduché, no bohužiaľ nutné ak potrebujete vedieť či sa ekonomicky oplatí vykonať prácu. Metód ako vytvoriť normu spotreby času je viac. Líšia sa podrobnosťou, časovou náročnosťou s tým súvisiacimi nákladmi. Ako si ale správne vybrať?

Určenie časovej normy

Metódy tvorby časových noriem:

    • Metódy vopred definovaných časov,
    • Kontinuálne časové štúdie,
    • Štatistické metódy.

Viac o jednotlivých metódach tvorby časových noriem –  ktoré konkrétne metódy pod tieto skupiny patria a kedy je vhodné ich použiť – sa dočítate v ďaľšej časti tejto stránky.

Na čom všetkom záleží pri správnom určení normy pre spotrebu práce? Návštívte náš blog kde sa dozviete viac.

Kontinuálne časové štúdie

Technika merania práce založená na plynulom nepretržitom pozorovaní pracovnej činnosti. Je vhodné ju využiť pokiaľ je potrebné nastaviť časovú normu pre dlhotrvajúce pracovné operácie, organizáciu pracovného dňa či nastavenie systému človek-stroj.

Snímka operácie

Chronometráž- nepretržité pozorovanie pracovnej operácie. Vhodná pre cyklické práce, ktoré sa pravidelne opakujú.

Snímka pracovného dňa

Nepretržité pozorovanie a zaznamenávanie spotreby času pracovníka počas celej pracovnej zmeny.

Snímka dvojstranného pozorovania

Súčasné pozorovanie a zaznamenávanie časov pracovného a technologického procesu.

REFA

Metóda priameho merania práce so schopnosťou posúdiť s akou intenzitou a účinnosťou je práca vykonávaná. Efektívna pri cyklickej aj necyklickej práci.

Štatistické metódy merania práce

Metóda merania práce založená na štatistickom zisťovaní počtu výskytov pozorovaných dejov. Je založená na skúmaní náhodne vybraných momentov skúmaného pracovného deja. Je vhodná pre stanovenie časov dlho trvajúcich pracovných činností, alebo činností, ktoré nie sú cyklicky opakované.

Momentkové pozorovanie

Pozorovanie pracovných činností v náhodne zvolených momentoch a tzv. inkognito.

Multimomentové multidimenzionálne pozorovanie

Pravidelné zaznamenávanie pracovnej aktivity zamestnanca vo vzťahu k výrobku a pracovnej činnosti.

Metódy vopred definovaných časov

Metódy vopred definovaných časov sú založené na tvrdení, že v priemere je čas, ktorý potrebujú skúsení zamestnanci na vykonanie základných pohybov rovnaký. Časové normy stanovené prostredníctvom metód vopred definovaných časov platia pre priemerne skúseného zamestnanca, pracujúceho priemerným výkonom na vhodne usporiadanom pracovisku. Je vhodné ich použiť pre veľmi krátke opakujúce sa pracovné činnosti.

MTM1

Najpodrobnejšia metóda vopred definovaných časov, ktorá sa zaoberá elementárnymi pohybmi (operácie do cca. 30 sekúnd).

MTM2, MTM UAS

Menej podrobné metódy vopred definovaných časov, ktoré sa zameriava na združené pohyby (operácie do cca 3 minúť).

MOST

Najmenej podrobná metóda vopred definovaných časov, zameraná na pohybové sekvencie (operácie dlhšie 3 minúty).

MODAPTS

Pri určení času pohybu sa zameriava na konkrétny pohyb určitou časťou tela, nie na vzdialenosť pohybu.

Uloženie časovej normy

Veľmi dôležité je mať vo firme vytvorený systém fungovania ukladania, zmeny a zdieľania časových noriem. Vytvorené časové normy musia byť prístupné v aktuálnej podobe pre všetkých účastníkov procesov, ktorí tieto normy potrebujú. Ideálne je keď je prístup k vytvoreným časovým normám pre rôznych účastníkov procesu nastavený podľa potreby. Je tak možné určiť kto bude normy vytvárať resp. upravovať a kto k nim bude pristupovať len ako k súborom na čítanie. Tak je možné zabrániť neoprávneným zmenám, ktoré by mohli ovplyvniť správnosť vytvorených časových noriem.

Audit dodržiavania časových noriem

Systém normotvorby a časového hospodárstva má byť v súlade s fungovaním PDCA cyklu. Po správne vytvorených časových normách, ktoré sú prístupné pre všetkých účastníkov procesu na presne určenom mieste a stanovenými prístupmi k nim je potrebná kontrola dodržiavania noriem. Audit dodržiavania časových noriem má za úlohu preverenie stavu systému fungovania týkajúceho sa časových noriem. Preveruje aktuálnosť vytvorených časových noriem a ich dostupnosť na určených pozíciách vo firme. Veľmi dôležitou časťou je preverenie dodržiavania vytvorených časových noriem na pracoviskách a v prípade zistenia nedodržiavania preverenie dôvodu a vyvodenie dôsledkov.

Softvérová podpora

Vytváranie časových noriem môže byť jednoduchšie vďaka softvérovej podpore. Prostredníctvom využitia softvéru je možné vytvárať časové normy rýchlejšie, ľahšie a vždy jednotné (na základe generovania reportov). Je dostupných viac softvérových riešení, ktoré sú podporou pre vytváranie časových noriem. Každé softvérové riešenie má svoje výhody aj nevýhody a je určené pre vytváranie časových noriem konkrétnou metódou. Práve sotvérová podpora v oblasti tvorby časových noriem môže byť pre spoločnosť zárukou konkurenčnej výhody.

Porovnanie softvérových riešení určených pre tvorbu časových noriem

Ponúkame vám porovnanie niekoľkých softvérových riešení určených pre využitie pri meraní práce. Do porovnania sme zaradili aj Excel, nakoľko práve tento tabuľkový editor je najčastejšie využívaným v spoločnostiach pri tvorbe časových noriem. 

Excel – podpora pre vytváranie časových noriem, tvorba grafov. 

AviX – možnosť analýzy pracovných činností na základe importovaného video záznamu, oblasťou použitia jedného z modulov AviX – Method sú tiež časové a pohybové štúdie, modul dovoľuje vytvárať časové normy pomocou MTM.

WorkStudy+  softvérové riešenie vhodné pre tablet alebo smartfón, umožňuje zbieranie údajov priamo na pracovisku, integrácia s programom Excel.

OTRS10  softvér založený na štúdii videozáznamu, využíva japonské princípy priemyselného inžinierstva a štíhlej výroby.

Protime  softvérové riešenie určené pre meranie práce založené na analýze videozáznamu, zamerané na kvalitu, zlepšenie nákladov a bezpečnosti. 

UMT Plus  riešenie určené pre zber údajov prostredníctvom mobilného telefónu, zahŕňa identifikáciu plytvaní, zameriava sa na optimalizáciu zdrojov. 

Rozhodli sme sa hodnotiť tri základné charakteristiky a to:

1. Kvalita výstupov vygenerovaných/vytvorených v softvérovom riešení

2. Náročnosť na čas – pri tvorbe časovej normy 

3. Potrebná odbornosť užívateľa

Hodnotenie: 1 = nízka, 2 = stredná, 3 = vysoká 

Na základe porovnania vybraných softvérových riešení pre tvorbu časových noriem vyberáme ako najvhodnejší Kaizen softvér OTRS10. Kvalita výstupov tohto softvérového riešenia je na vysokej úrovni a celkové spracovanie hodnotíme veľmi pozitívne. Avšak je podľa nás vhodný pre skúsenejšieho užívateľa, nakoľko ho považujeme za zložitejší. Pokiaľ ide o komplexnosť riešenia, chceli by sme vyzdvihnúť lean softvér AviX. Okrem možnosti vypracovania časových noriem ponúka aj iné moduly (FMEA, SMED, DFX, Ergo, Resource Balance), ktoré sa spolu venujú ostatným oblastiam v podniku, na ktoré je potrebné sa zamerať v procese neustáleho zlepšovania.

Riešenia pre vás

Výber prístupu

Potrebujete pomôcť s výberom prístupu k stanoveniu časových noriem? Kontaktujte nás a my vám pomôžeme vybrať ten najvhodnejší.

Vypracovanie časových noriem

Máte záujem o vypracovanie časových noriem pre vaše pracovné činnosti? Kontaktujte nás a dohodnite si termín stretnutia.

Zhodnotenie úrovne časových noriem

Chceli by ste vedieť aká je úroveň časových noriem vo vašom podniku? Kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Posúdenie systému človek stroj

Máte záujem o posúdenie systému človek - stroj vo vašom podniku? Kontaktujte nás a my vám pomôžeme s preverením aktuálneho stavu.

Chcete nezáväzne získať viac informácií