Pri štandardizácií procesov a normovaní sa sústredíme na získanie odpovedí: 

 1. Ako by sa mal vyrábať produkt čo najviac ekonomicky? 
 2. Za aký čas by sa mal vyrobiť/dodať produkt? 
 3. Koľko pracovníkov potrebujeme k vytvoreniu požadovaného objemu produktu? 
 4. Čo máme zmeniť, aby sme to dosiahli požadovaný výkon? 
 5. Ako eliminovať v procese možnosť vzniku nekvality, nehôd? 

Na základe našich dlhoročných skúsenosti sme vytvorili postup, ktorý radikálne skracuje čas na dodanie odpovedí. 

1. Analýza a meranie práce - určovanie časovej normy

Ak stojíte pred voľbou definovania časovej normy, vieme Vám pomôcť s výberom vhodnej metódy merania prace- z pohľadu prácnosti, presnosti, ekonomickej rentability atď. Niekedy je neekonomické vykonávať detailné analýzy, keď potrebujete rýchly výsledok s tolerovateľnou mierou nepresnosti. Príkladom môže byť vykonávanie analýz mikro pohybov v trvaní sekúnd pri operácii trvajúcej niekoľko hodín.  Využívame viacero systémov: 

Nami najčastejšie používané metódy:

  • Kontinuálne časové štúdie
  • Štatistické metódy
  • Metódy vopred definovaných časov

Na čom všetkom záleží pri správnom určení normy pre spotrebu práce? Návštívte náš blog kde sa dozviete viac.

2. Zlepšovanie časových noriem

Vždy záleží na konkrétnej spoločnosti kde má stanovené hranice povoleného zlepšovania – kam sa môžeme sústrediť z pohľadu zlepšovania a kam naopak nie. V niektorých prípadoch nie je možné meniť vlastnosti materiálu alebo spôsob výroby, montáže, technologické alebo pracovné postupy atď. V iných prípadoch sú tieto zmeny možné. Práve tieto limity výrazne ovplyvňujú potenciál zlepšenia a preto je vhodné skutočne preveriť či je, alebo nie je možné hľadať potenciál v spomenutých oblastiach.  

V rámci našich projektov pri analýzach práce vhodne rozoberáme aké pohyby tvoria prácu, ktoré činnosti, úlohy pridávajú alebo nepridávajú hodnotu.  

3. Štandardizácia a štandardizovaná práca

Zo skúseností vieme, že proces je potrebné najskôr štandardizovať alebo stabilizovať, až potom je možné pristúpiť k jeho zlepšovaniu. Pokiaľ proces nie je stabilný – neustále sa mení, potom je každé zlepšenie procesu iba odchýlkou, ktorá môže byť využitá avšak v takomto prípade často len jednorázovo resp. na krátky čas.  

Aby mohla štandardizácia správne fungovať, mala by obsahovať niekoľko na seba nadväzujúcich, opakujúcich sa krokov.

4. Kontrola a dodržiavanie časových noriem


Pri kontrole dodržiavania časových noriem prechádzame viacerými riadiacimi úrovňami a zapájame pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia. Vrcholový manažment určuje smerovanie – upozorňuje čo je/ nie je v súlade so stratégiou, líniový manažment dáva podnety na zlepšenie – čo je vhodné zabezpečiť pre lepšie dodržiavanie a zlepšenie štandardov. 

Softvérová podpora pre tvorbu časových noriem

Vytváranie časových noriem môže byť jednoduchšie vďaka softvérovej podpore. Prostredníctvom využitia softvéru je možné vytvárať časové normy rýchlejšie, ľahšie a vždy jednotné (na základe generovania reportov). Je dostupných viac softvérových riešení, ktoré sú podporou pre vytváranie časových noriem. Každé softvérové riešenie má svoje výhody aj nevýhody a je určené pre vytváranie časových noriem konkrétnou metódou. Práve sotvérová podpora v oblasti tvorby časových noriem môže byť pre spoločnosť zárukou konkurenčnej výhody.

Ponuka

Ak sa potrebujete uistiť či máte dobre určenú normu na definovanú úlohu, činnosť, alebo potrebujete zistiť či je ju možné skrátiť, kontaktujte nás pre zaslanie ponuky.

Riešenia pre vás

Výber prístupu

Potrebujete pomôcť s výberom prístupu k stanoveniu časových noriem? Kontaktujte nás a my vám pomôžeme vybrať ten najvhodnejší.

Vypracovanie časových noriem

Máte záujem o vypracovanie časových noriem pre vaše pracovné činnosti? Kontaktujte nás a dohodnite si termín stretnutia.

Zhodnotenie úrovne časových noriem

Chceli by ste vedieť aká je úroveň časových noriem vo vašom podniku? Kontaktujte nás a my vám pomôžeme.

Posúdenie systému človek stroj

Máte záujem o posúdenie systému človek - stroj vo vašom podniku? Kontaktujte nás a my vám pomôžeme s preverením aktuálneho stavu.

Kontaktný formulár

Ďakujeme za váš záujem kontaktovať nás. Budeme sa snažiť na vaše otázky, podnety odpovedať v čo najkratšom čase. Zvyčajte odpovedáme do 24 hodín.