Training – vzdelávanie a podpora pre manažment zmien

Aktuálne požiadavky na úroveň vedomostí, schopnosti a zručnosti zamestnancov sú rovnako rozmanité, dynamické a náročné ako samotný priemysel. Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov je nevyhnutné pre:

 • zlepšenie podnikových ukazovateľov,
 • implementáciu inovácií,
 • zefektívňovanie priemyselných procesov,
 • osobný rozvoj zamestnancov.

i.Training sa zameriava na vzdelávanie a rozvoj lídrov a ich nasledovníkov, ktorí pracujú (prevažne) v priemyselnej oblasti a potrebujú si rozšíriť svoje vedomostné portfólio. i.Training tvorí kompletný program rozvoja:

 • vrcholového manažmentu (výrobní manažéri, manažéri kvality, HR manažéri, …),
 • stredného manažmentu (priemysloví inžinieri, procesní inžinieri, …),
 • líniového manažmentu (majstri, supervízori, tímlídri, …),
 • operátorov (výroby, montáže, údržby, kvality …).

i.Training – typy tréningových programov

Tréningy sú zacielené na praktické riešenie problémov vo firmách, individuálny rozvoj účastníkov, objavovanie vlastného talentu a motiváciu vychádzajúcu z pochopenia prínosov implementovanej metódy.

V rámci i.Trainingu poskytujeme 4 základné typy vzdelávania. Rozdelenie je realizované na základe adresáta, intenzity, rozsahu, obsahu a spôsobu zdieľania odbornej znalosti (viď obrázok nižšie).

Učenie sa na príkladoch

Odborné intenzívne vzdelávanie skupín alebo jednotlivcov poskytujúce návod pre implementáciu prezentovaných metód v praxi.

Učenie sa praktizovaním

Interaktívny tréning pre zdieľanie znalosti o implementácií LEAN metód realizovaný hrou, ktorá zapája každého účastníka do jej deja.

Učenie sa
riadením

Intenzívne vzdelávanie lídra, alebo vedúceho pracovníka tímu zodpovedného  za implementáciu vybranej metodiky /nástroja do firemnej praxe na pilotnom projekte.

Biznis
koučing

Intenzívne vzdelávanie a support lídra alebo člena tímu, spolu s účastníkmi a inými členmi organizácie. Priama účasť na pilote a nasledujúca podpora pri implementácii nástroja / metodiky v rámci ostatných častí organizácie.

UČENIE SA NA PRÍKLADOCH – intenzívne odborné kurzy

Naše Intenzívne odborné kurzy poskytujú účastníkom praktický a jasný návod na využitie prezentovaných metód zvyšovania efektívnosti procesov v ich firmách. Pre zvýšenie porozumenia používame audio-vizuálne materiály a príklady "best-practice" z úspešných priemyselných firiem.

Odborný výklad s príkladmi praktických riešení – interaktívna forma.

Individuálna a skupinová práca na krátkych praktických cvičeniach (v závislosti od zvoleného kurzu).

Tréningové videofilmy a ukážky z prostredia firiem aplikujúcich jednotlivé metódy.

Softvérová podpora vybraných metód (AviX, eForms, PowerBI).

Kurzy prebiehajú tréningovou formou „Learning from example“ čiže doslovne „učenie sa na príkladoch“.

Tréningy sú určené najmä pracovníkom pracujúcim na nižších priečkach v hierarchií organizácie, resp. tým, ktorí sú zodpovední za realizáciu alebo implementáciu zmeny (členovia implementačného tímu, zainteresované strany, a pod.)

Základné tréningové ciele:

 • vytvorenie jasnej odbornej platformy pre správnu implementáciu vybranej metodiky, nástroja,
 • získanie vedomosti zo súčasných prípadových štúdií, príkladov z praxe a osvedčených postupov,
 • definovanie väzieb, prepojení, zodpovedností, kompetencií a celkového organizačného rámca pre konkrétny nástroj, metodiku.

Každý účastník Intenzívneho odborného kurzu získa:

 • pracovný manuál s materiálmi na využitie osvojených metód vo vlastnej organizácii,
 • certifikát o absolvovaní (konkrétneho kurzu).
  •  

Venujeme sa prevažne poskytovaniu firemných kurzov. Čiže vzdelávanie najčastejšie prebieha v sídle klienta (ak nie je dohodnuté inak). Zastrešujeme vzdelávanie zamestnancov naprieč všetkými úrovňami organizačnej štruktúry.

Základné tréningové informácie:

 • časová náročnosť je 1 až 3 dni v závislosti od zvoleného kurzu,
 • tréning vedú 1 až 2 špecialisti s dlhoročnou praxou v prezentovanej oblasti,
 • minimálny počet účastníkov v skupine sú 3 členovia, maximálny 12,
 • kurzy sú vhodné pre všetkých zamestnancov (od operátorv, cez stredný manažment až ku TOP manažmentu).
  •  

Naše kurzy customizujeme (prispôsobujeme) v závislosti od  žiadateľa, preto sú vhodné ako pre administratívne procesy, tak aj pre procesy výroby, či servisné procesy – zlepšiť ukazovatele výkonu si zaslúžia všetci.

Náš tip

Tréningy odporúčame absolvovať zamestnancom, ktorí sú priamo zodpovední za realizáciu zmeny, implementáciu metodiky, či nasledujúce zdieľanie informácií. Konkrétne sa jedná o pozície inžinierov výroby, kvality, údržby, logistiky, predaja, procesných inžinierov, supervízorov, interných trénerov, auditorov. Na základe predchádzajúcich skúseností tento typ vzdelávania neodporúčame pre tých zamestnancov, ktorým sa zmení ich obsah alebo spôsob práce pod vplyvom implementovanej metódy, pretože sa intenzívne venujú spôsobu jej nasadenia a benefity z nej vyplývajúce popisujú všeobecným spôsobom.

UČENIE SA PRAKTIZOVANÍM – Lean interaktívne simulačné hry

Pomocou Lean interaktívnych simulačných hier účastníci pochopia postup, dôvody a prínosy implementácie LEAN filozofie a jej nástrojov jednoducho, rýchlo a efektívne. Lean tréningy spoločnosti iGrow Network pre zefektívnenie procesov sú vytvorené odborníkmi z praxe špeciálne tak, aby slúžili ako nástroj pre školenie vybranej metódy v prípadoch ako napríklad prvotné školenie o LEAN metóde, ešte pred jej implementáciou vo firme, rozvoj zamestnancov, školenie nových zamestnancov a podobne. Spojenie interaktívnych hier s tréningom využívania priemyselných metód predstavuje modernú a efektívnu metódu výučby – učenie sa praktizovaním (learning by doing).

Benefit Lean interaktívnych simulačných hier

 • spoznanie základných princípov Lean manažmentu, metodík alebo nástrojov na vlastnej koži.
 • priama praktická impelementácia, riadenie a monitorovanie vývoja a zmien prezentovanej metódy.
 • prijatie zmeny, respektíve techniky a nástroja prezentovanej metódy a uvedomenie si osobných benefitov pre zamestanca, ktoré z nej vyplývajú.
 • získanie „nadhľadu“ a pochopenie vplyvu zmeny pre oddelenie a firmu.
 • uvedomenie si významu prác jednotlivých oddelení a dôležitosti zdieľania informácií naprieč organizačnou štruktúrou.
 • zapojenie všetkých účastníkov tréningu do jeho deja.

Ďalším prínosom je rozvoj vybraných soft a management skill. Jedná sa napríklad o:

 • lepšie spoznanie členov tímu a rozvoj tímovej práce,
 • efektívnu komunikáciu a aktívne počúvanie,
 • rozhodovanie pod tlakom,
 • prijímanie rozhodnutí,
 • komplexné riešenie problémov,
 • argumentáciu rozhdodnutí,
 • time manažment a riadenie zmeny,
 • plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola aktivít a mnohé iné.

Náš tip

LEAN interaktívne simulačné hry odporúčame absolvovať zamestnancom, ktorým sa mení obsah, alebo spôsob práce pod vplyvom implementovanej metodiky. Ďalej tým, ktorí potrebujú mať znalosť o rozsahu jej prínosu – bez nutnosti detailnejšieho popisu jej metodiky, spôsobu implementácie a podobne. A v neposlednom rade tým, ktorí pracujú pre oddelenia predstavujúce podporu pre implementovanú metodiku.

Jedná sa napríklad o: operátorov výroby, logistiky, údržby, kontrolórov kvality, nastavovačov, tímlídrov, supervízorov, majstrov ale aj o členov stredného manažmentu podporných oddelení a v neposlednom rade TOP manažment organizácie.

UČENIE SA RIADENÍM – kombinácia projektových a tréningových aktivít

Level vzdelávania učenie sa riadením (training leaders) prezentuje kombináciu projektu a tréningových aktivít. Líder je o vybranej metodike, nástroji, filozofii, ktorá zastrešuje daný projekt intenzívne zaškolený špecialistom po odbornej stránke. Spoločným zdieľaním jednotlivých projektových etáp a spoluprácou „priamo v teréne“ dokážeme z Vášho zamestnanca „vytvoriť lídra“, ktorý je predpokladom pre udržateľnosť a rast implementovanej inovácie.

Líder procesu v kooperácií s našim tréningovým špecialistom realizujú projekt na pilotnom pracovisku. Nasledujúce rozšírenie metodiky na zvyšok organizácie, strojového parku, či priestoru realizuje líder samostatne.

Celkový rozsah, intenzita, metodika a nástroje použité na vzdelávanie a "tvorbu lídra" nie sú nikdy jednotné. Závisia od viacerých premenných, ako napríklad:

 • definovaného pilotného pracoviska,
 • aktuálnej úrovne strojového parku,
 • dostupnosti zdrojov pre implementáciu,
 • dostupnosti budúceho majiteľa procesu,
 • povedomí tretích zainteresovaných strán o projekte,
 • stav a rozsah dokumentácie (plánovanie, štandardy kontroly, eskalačný plán, vzdelávanie, definovanie CFT tímov a podobne.

Implementácia princípov štandardizovanej práce: Pilot + učenie sa riadením (10 dní).

IMG_20190704_125003

V prípade dohody, môže náš tréningový špcialista uskutočniť aj súbor nadstavbových aktivít, akými sú napríklad tieto:

 • vypracovovať všetky potrebné obsahy (napr. prezentácie, materiály, ai), pre nasledujúcu prácu lídra na projekte,
 • priamo zaškoliť aj budúcich členov tímu, zainteresované strany, či iných zamestnancov o metodike,
 • poskytnúť odborné intenzívne tréningy pre lídra a/alebo skupinu, nad rámec definovaného cieľa projektu (tréning definovania koreňových príčin, kontroly procesu a iné podľa 1 úrovne a iné).

5S implementácia v sklade vstupného materiálu: Pilot + učenie sa riadením (7 dní).

Náš tip

Tento typ vzdelávacích aktivít odporúčame hlavne pre zamestnancov, ktorí budú predstavovať majiteľa procesu – alebo budú jeho priamym realizátorom, prípadne zamestnancom zodpovedným za realizáciu interných školení v organizácii.

Konkrétne máme na mysli napríklad: majstri nastavovačov, majstri údržby, špecialisti údržby, špecialisti kvality, lean špecialisti, majstri výroby, majstri kvality, špecialisti kvality a podobne.

Zo skúsenosti vieme, že toto školenie má najlepší efekt, ak sa ho zo strany klienta zúčastní len 1 zamestnanec (s ohľadom na daný projekt).

BIZNIS KOUČING – udržateľnosť implementovaných zmien

Posledná úroveň vzdelávania, ktorú zastrešujeme je dlhodobý rozvoj lídrov alebo členov TOP manažmentu organizácie a dohľad nad uržateľnosťou implementovaných zmien, stanovených časových harmonogramov a taktiež definovanie oblastí nasledujúceho rozvoja projektu. Jedná sa o časovo najintenzívnejšie vzdelávanie, ktoré i.Training poskytuje. Biznis koučing sa „končí“ implementáciou metodiky na pilotnom pracovisku a odovzdaním projektu majiteľovi procesu. V prípade, že sa klient rozhodne využiť náš support aj pre nasledujúce aktivity hovoríme už o vyššej forme vzdelávania a podpory – TOP trainingu.

V závislosti od požiadavky klienta môže byť tvorený jedným alebo zároveň aj všetkými nasledujúcimi alternatívami vzdelávania.

Koučing projekt líder

 • dlhodobý koučing lídra procesu, resp. dlhodobá podpora pri implementácií projektu,
 • podpora pri riadení tímu a dodržiavaní harmonogramu akčného plánu,
 • podpora pri rozširovaní metodiky na nové pracoviská,
 • v sídle klienta a on line support.

Koučing manažér

 • dlhodobý odborný a osobnostný rast vybraného manažéra v organizácií s ohľadom na efektívne dosahovanie KPI jeho oddelenia,
 • zadávateľom môže byť aj fyzická osoba,
 • pravidelné praktické tréningy s ohľadom na rovnomerný rast hard a soft skills.

Koordinácia procesov

 • dlhodobý dohľad nad progresom projektovej práce a projektového tímu,
 • primárne zameranie na cieľ metodiky – rozvoj znalostí a „výchova“ lídra a tímu, či ich motiváca sú sekundárne,
 • realizácia dohľadu priamo v sídle klienta a dohľad nad úlohami online.

Okrem vyššie uvdených alternatív Vám ponúkame možnosť využiť nadštandardné služby v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov:

Znalostný audit organizácie

Tvorba plánu vzdelávania

Pre oddelenie / organizáciu, tvorba reportov – resp. komplexné zastrešenie vybraných typov interných a externých školení pre oddelenie / organizáciu.

Hodnotenie odborného rastu zamestnancov

S ohľadom na absolvované školenia a výkon.

Analýza požiadaviek

Analýza požiadaviek zamestnacov vs. potreby procesov a návrh optimálnych tréningových programov.

Náš tip

Tento typ vzdelávacej aktivity je určený TOP manažérom najmä výrobných oddelení, riaditeľom a prezidentom firiem.

Majiteľom malých a stredných podnikateľských, najmä výrobných subjektov, ktorí potrebujú napomôcť pri definovaní správneho cieľa ich smerovania.

HR špecialistom a vedeniu HR ako supportu vzdelávacích aktivít.

Ponuka vzdelávania

Predstavujeme vám našu ponuku vzdelávania, v ktorej môžete nájsť tréningy zamerané na rôzne oblasti spadajúce pod priemysel. Tréningy sú zabezpečované trénermi, ktorí sú profesionáli so skúsenosťami, vďaka čomu má poskytovaný tréning vysokú úroveň.

Tréningy sú realizované takpovediac na mieru. Podľa toho čo potrebujete alebo vám najviac vyhovuje sa môžete rozhodnúť pre typ tréningu (učenie sa na príkladoch, učenie sa praktizovaním, učenie sa riadením, biznis koučing) ako aj pre miesto kde sa tréning bude realizovať (vo vašej spoločnosti, v externých priestoroch a pod.).

V prípade záujmu o niektorí z tréningov nás môžete kontaktovať priamo pomocou kontaktného e-mailu, alebo môžete využiť možnosť registrovať sa v službe EduDating Industry – Chcem sa vzdelávať.

EduDating Industry

V našej spoločnosti podporujeme myšlienku „networkingu“ a v tomto duchu sme sa rozhodli ponúknuť možnosť ako cez nás spojiť dopyt s ponukou v oblasti vzdelávania a tak umožniť aby potreby na oboch stranách boli naplnené čo najskôr a tiež k spokojnosti oboch strán.

EduDating Industry – profesionálna vzdelávacia sieť – spája dopyt po vzdelávaní zo strany podnikov či jednotlivcov so záujmom sa vzdelávať, s ponukou vzdelávania zo strany lektorov / trénerov / školiteľov.

Ako to funguje?

Máš záujem sa vzdelávať? Klikni na Chcem sa vzdelávať – zaregistruj sa, vyber si oblasť vzdelávania, ktorá ťa zaujíma a my ťa podľa tebou vyplnených údajov budeme kontaktovať s ponukou tréningu práve pre teba. Prečítajte si o tom viac na šom blogu.

Máš záujem vzdelávať ostatných? Klikni na Chcem vzdelávať – zaregistruj sa, vyber si oblasť vzdelávania, pre ktorú vieš poskytnúť tréning a my ťa podľa tebou vyplnených údajov budeme kontaktovať. Prečítajte si o tom viac na našom blogu.

Riešenia pre vás

Spracovanie ponuky

Zašlite nám vaše požiadavky (aké tréningy potrebujete zabezpečiť), vyberte si formu, ktorá Vám najviac vyhovuje a my vám spracujeme ponuku.

Podpora pri spracovaní plánu vzdelávania

Potrebujete plniť podnikové ukazovatele a nemáte istotu, akým vzdelávaním by ste toto úsilie mohli podporiť? Vyskúšajte pomoc našich špecialistov.

Tréning na mieru

Nenašli ste v katalógu tréning, ktorý potrebujete? Zašlite nám Vaše požiadavky a my Vám navrhneme tréning na mieru.