Riešenie aktuálnych problémov pri projektovaní výrobných systémov

Národné Fórum Produktivity 2023 – interaktívny workshop

Aj tento rok bola naša spoločnosť iGrow Network súčasťou Národného fóra produktivity 2023, ktoré sa konalo 5. – 6. októbra 2023 vo Vzdelávacom stredisku KIA Slovakia. Uskutočnili sme workshop s názvom „Riešenie aktuálnych problémov pri projektovaní výrobných systémov“. Zdieľali sme znalosti a skúsenosti s projektovými inžiniermi, manažérmi a ďalšími odborníkmi z priemyselných firiem.

Najčastejšie problémy pri projektovaní

Tento workshop nebol len bežným prednášaním, ale skutočnou otvorenou diskusiou. Úvodná diskusia bola zameraná na hlavné problémy účastníkov v spojitosti s projektovaním a zhodli sme sa na spoločných témach ako:

  • Neaktuálny (neexistujúci) 2D layout
  • Neaktuálna/neexistujúca VSM, procesná mapa
  • Neaktuálne pracovné postupy, cyklové časy

Dané problémy boli ďalej s účastníkmi podrobnejšie rozobrané a následne im aj boli poskytnuté súčasné postupy a metodika pri riešení daných problémov. Bolo veľmi zaujímavé sledovať ako sa problémy spojené s projektovaním výrobných systémov prelínajú cez viaceré pracovné odvetvia. Ďalší priebeh workshopu bol konkrétne zameraný na už popísané problémy pri projektovaní ako aj ďalšie problémy, ktoré vnímame pri projektoch u zákazníkov.

Ktoré nástroje fungujú a na čo si dať pozor

Okrem praktických diskusií sa taktiež predstavili konkrétne softvérové nástroje, ktoré pomáhajú v praxi. Medzi najvýznamnejšie postrehy a nástroje patrili:

  • Softvér nanoCAD – Aktuálny layout – jednou z dôležitých tém, o ktorej sa diskutovalo, bola potreba mať správne zakreslené aspoň 2D layouty s aktuálnym rozmiestnením strojov, zariadení, prípadne stavebných prvkov. Účastníci uznali, že tento krok je zásadný pre úspešné projektovanie výrobných systémov a mali možnosť diskutovať o najlepších postupoch.
  • Platforma DRAW.io – VSM (Value Stream Mapping) – mapa hodnotového toku, ktorá pomáha porozumieť materiálovým tokom, väzbami medzi pracoviskami, informáciám o cyklových časoch alebo časoch zoradenia,…
  • Softvér AVIX – softvérová podpora pri vyvažovaní výrobných liniek alebo pracovných činností, taktiež podpora pre tvorbu pracovných inštrukcií, časových analýz jednotlivých operácii, ďalšou možnosťou je redukcia času zoraďovania metódou SMED atď.
  • Softvér Vistable – podpora pri definovaní materiálových tokov, intenzity dopravy medzi pracoviskami alebo vyťaženie manipulačných dráh, vyhodnotenie prepravy medzi jednotlivými pracoviskami
  • Softvér Tecnomatix Plant Simulation – je softvérový nástroj prostredníctvom, ktorého môžete odsimulovať reálny systém a jeho funkcionalitu. Pri navrhovaných riešeniach ako napríklad kam umiestniť výrobnú linku si môžete odsimulovať rôzne varianty výrobného systému, čo môže pomôcť pri rozhodnutí, ktoré riešenie je to najvýhodnejšie.

Cieľom workshopu bolo poskytnúť účastníkom praktické nástroje a riešenia, ktoré im pomôžu pri riešení vlastných projektov a problémov. Celý workshop bol príležitosťou na vzájomnú výmenu skúseností a budovanie vzťahov s ďalšími odborníkmi v oblasti projektovania výrobných systémov. Táto iniciatíva prispela k obohateniu diskusií o produktivite a efektívnosti výroby na Národnom fóre produktivity 2023.

Zaujal vás tento workshop a chcete vedieť viac informácií? Prípadne máte záujem o workshop na inú tému? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať:

Tím iGrow Network