Prečo je nevyhnutné mať layout závodu a ako postupovať pri tvorbe layoutu?

Základným prvkom každej výrobnej ale aj nevýrobnej spoločnosti je mať vytvorený a neustále aktualizovaný layout. Na tomto predpoklade sa dajú realizovať správne a ekonomicky úspešné optimalizácie, rozširovanie výroby a podobne.

Čo je layout?

Layout je tok ľudí, materiálov (vstupného a rozpracovaného materiálu, hotových produktov), strojov, nástrojov a informácií. Tieto časti sú navzájom prepojené  a tvoria funkčný systém, ktorý vdýchne život spoločnosti.

Medzi rôznymi výhodami optimalizovaného rozloženia vynikajú tieto:

Zvýšená úroveň bezpečnosti

Prioritou pri navrhovaní layoutu spoločnosti je navrhnúť bezpečný priestor, ktorý znižuje pravdepodobnosť nehôd. Preto mnohé spoločnosti oddeľujú toky materiálov a ľudí alebo umiestňujú veľký a ťažký materiál čo najnižšie.

Zvýšená produktivita

Všetky procesy majú úzke miesta- body, kde je rýchlosť výroby nižšia ako v predchádzajúcich alebo nasledujúcich operáciách. Nízke výkony strojov, neadekvátny skladovací priestor alebo podpriemerná produktivita sú hlavnými príčinami prekážok. Efektívne navrhnuté prípadne neskôr optimalizované usporiadanie oddelení-pracovísk vie tieto faktory zlepšiť prípadne úplne eliminovať.

Minimalizované meškanie výroby

Efektívne usporiadanie vo veľkej miere dokáže eliminovať príčiny oneskorení, ako je nedostatok miesta, nadmerné pohyby materiálu a problémy s kvalitou.

Vylepšená komunikácia

Usporiadanie je rozhodujúce pri zlepšovaní interakcie medzi ľuďmi a môže pomôcť vybudovať dobré pracovné vzťahy, zvýšiť tok informácií a zlepšiť komunikáciu.

Optimalizované využitie priestoru

V každom podniku je extrémne dôležité správne, efektívne využiť každý meter štvorcový. Optimálne usporiadanie je najlepší spôsob, ako ekonomicky čo najlepšie  využiť dostupný priestor, plochu.

Zvýšená kontrola kvality

Optimálne usporiadanie ráta s kontrolami vo viacerých fázach výrobného reťazca, aby sa zabezpečila lepšia kontrola kvality. Ak má priemyselný proces viacero kontrol, je pravdepodobnejšie, že výsledok bude spĺňať normy kvality.

Zlepšený dohľad

Layout  je prvým krokom k zlepšeniu dohľadu nad pracovníkmi. Je jednoduchšie mať prehľad o priestore  v rámci haly,  polohe každej osoby a zároveň byť blízko tým, ktorí potrebujú podporu v rámci tímu.

Ako efektívne zmeniť layout v 6 krokoch

Akokoľvek je layout pre podnik základným predpokladom pre efektívne  fungovanie, len málo manažérov pristupuje k ich návrhu na prvom mieste. Existuje šesť najdôležitejších krokov na ceste k efektívnosti.

1. Analyzujte aktuálny stav pomocou špagety diagramu

Ako pri každej inej transformácii, prvým krokom je vyhodnotenie súčasného stavu. So zmenami rozloženia je len málo nástrojov tak efektívnych a vizuálnych ako špagetový diagram.

Tento diagram predstavuje každý pohyb operátorov, materiálu v rámci pracoviska alebo medzi pracoviskami pri vykonávaní pracovných činností. Je dosť jednoduchý na to, aby ho bolo možné vytvoriť pozorovaním počas krátkeho obdobia. Po analýze špagety diagramu môžeme definovať prejdenú vzdialenosť operátorov, materiálu ako aj ich trvanie pri vykonávaní týchto úloh.

Takúto analýzu pomocou špagety diagramu je možné opakovať na akejkoľvek úrovni detailov – od pohybu nákladných vozidiel medzi mestami, vysokozdvižných vozíkov v továrni, operátorov medzi pracovnými stanicami alebo malých presunov jednej osoby v skladovej uličke. Po vypočítaní prejdenej vzdialenosti je možné nastaviť cieľ zníženia pre budúce usporiadanie.

2. Prístup zhora nadol

Usporiadanie akéhokoľvek priestoru musí byť naplánované prístupom zhora nadol – od makro pohľadu až po mikro pohľad.

Makro pohľad by sa mal zamerať na polohu hlavných blokov alebo oblastí (príjem, expedícia atď.) a vzťah medzi nimi.

Mikro pohľad ide do detailu rozmiestnenia každej pracovnej stanice, umiestnenia vybavenia a pracovných stolov.

Tento prístup znižuje zložitosť navrhovania optimálneho layoutu. Týmto spôsobom je plánovanie na začiatku jednoduchšie a môže zahŕňať širší tím.

3. Kreslite, aby ste minimalizovali pohyb

Pri tvorbe layoutu strojov a zariadení je zásadným cieľom minimalizovať pohyb v rámci bunky, linky. Dobrým príkladom je vytvorenie pracovných buniek s viacerými strojmi inštalovanými okolo operátora. S týmto konceptom môže jedna osoba riadiť niekoľko strojov súčasne s minimálnym pohybom.

Efektívne usporiadanie minimalizuje pohyb veľkoobjemových produktov. Ak má napríklad skupina produktov „A“ najvyšší objem predaja, prioritou rozmiestnenia v layoute je najskôr minimalizovať pohyby pre túto kategóriu produktov. Následne je potrebné daným spôsobom pokračovať pre ďalšie skupiny výrobkov.

4. Jednosmerný tok materiálu medzi vstupnými a výstupnými časťami

Produktívne usporiadanie zabezpečuje jednosmerný tok materiálu medzi vstupnými a výstupnými časťami. Vo všeobecnosti platí, že prvé pracoviská sa umiestňujú blízko skladu surovín a posledné bližšie k skladu hotových výrobkov.

Prietok nemusí byť priamy. Môžu existovať paralelné toky, pohyb v tvare U a iné. Jednosmerný znamená  to, že by nemali existovať  žiadne operácie v rámci procesu kde sa výrobok pohybuje späť cez pracoviská. Keď sa materiály pohybujú oproti štandardnému toku, je prirodzené, že sa vyskytnú chyby a alebo nehody.

5. Jedno miesto pre všetko, všetko na svojom mieste

Správne navrhnutý layout by mal umožňovať manipuláciu s materiálmi, výrobkami a vybavením  efektívnym spôsobom. Každé náradie, prípravok, nástroj, pomôcka,…  musí mať určené miesto a účel.

6. Pred nasadením simulujte a myslite na ďalší rast

Pred implementáciou nového layoutu je dôležité nasimulovať a otestovať koncept. Na tento účel existujú rôzne postupy od jednoduchých modelov z kartóna a pásky až po počítačovú simuláciu s 3D zobrazením navrhovaného priestoru.

Pri tvorbe hlavne výrobného layoutu by ste nemali zabúdať na rast v nasledujúcich rokoch. To znamená je dôležite sa pozrieť na rozvody energií, emulzií, nastavenie manipulačných trás. Možnosť rastu skladovacích jednotiek  a podobne.

Layout  závodu  musí byť flexibilný a a navrhnutý tak aby minimalizoval čas potrebný na vykonanie zmien pri rozširovaní alebo zmene výrobkových skupín.

V neposlednom rade je dôležité aby bol layout vytvorený v editovateľnej podobe asi v dnešnej dobe známe CAD programy. Je až neuveriteľné  v koľkých firmách sa aj v súčasnosti stretávame s layoutom vytvoreným v Exceli a podobne.

Bezplatná konzultácia k aktuálnosti vášho layoutu so stanovením ďalších krokov na zlepšenie!

Využite príležitosť získať komplexný pohľad na organizáciu toku ľudí, materiálov, strojov a nástrojov vo vašom pracovnom prostredí. Konzultácia je navrhnutá tak, aby vám poskytla detailný pohľad na efektívnosť vášho súčasného layoutu a identifikovala oblasti, v ktorých môže dôjsť k vylepšeniam.  

Rezervujte si svoju bezplatnú konzultáciu prostredníctvom kontaktného formulára a do kolónky správa uveďte “bezplatná konzultácia – layout“.

Pre viac informácií nás kontaktujte:
·        e-mailom: info@innovation.sk
·        alebo telefonicky: +421 911 770 260

Tím iGrow