Vplyvom zmien požiadaviek zákazníkov s možnosťou získania nových technológii, rozširovania sortimentu alebo celkového zabezpečenia vyššej flexibility spoločnosti, je často potrebná zmena výrobného systému. Či už ide o zmenu menšiu alebo výraznú, orientovanú lokálne alebo komplexne, vždy je k riešeniu potrebné pristupovať systematicky, aby sme sa tak vyhli zbytočným chybám a nutnosti opätovného spracovania tých častí, ktoré sme už úspešne vyriešili.

V našej spoločnosti iGrow Network vnímame túto problematiku komplexne, preto uplatňujeme nasledovný prístup a dokážeme poskytnúť podporu v týchto oblastiach:

Rýchly scan východiskového stavu

Poznanie skutočného východiskového stavu vo výraznej miere skráti čas projektovania a realizácie zmeny a prispieva k znižovaniu nákladov na transformáciu. V prípade, že spoločnosť nemá spracovanú celkovú víziu zmeny, vieme pomôcť v tejto fáze aj s jej prípravou.

Definovanie spoločných cieľov

Mať definovaný iba jeden cieľ, napríklad ROI, je síce z pohľadu samotného projektu zaujímavé, avšak pre dosiahnutie maximálnej efektívnosti je vhodné tento cieľ rozšíriť a riešiť komplexnejšie.

Najčastejšou prvotnou požiadavkou zákazníka zvyčajne býva iba ,,logicky rozmiestniť výrobu do väčších priestorov z dôvodu zavádzania nových liniek a strojov“. Až následne, po sérií spoločných diskusií, prichádza zákazník na ďalšie neopomenuteľné body. Definuje požiadavky na produktivitu, logistické parametre, kvalitu atď. Niekedy sú tieto požiadavky protichodné a vyžadujú zapojenie väčšieho tímu pre nájdenie správneho kompromisu.

Vďaka tomu spoločnosť získava silný tím, ktorý rozumie vzťahom a zákonitostiam výrobného systému. Nastavenie správnych cieľov určí zároveň aj hranice projektu – či sa bude riešiť iba výrobný priestor alebo rozšírená časť vrátane extravilánu, ekologické a ergonomické požiadavky, úroveň automatizácie atď.

Koncepčný návrh budúceho stavu

Cieľom tejto časti je predovšetkým definovať základné a podporné prvky výrobného systému. Po analýze výrobkovej bázy stanovujeme najprv tzv. toky hodnôt. V prípade, že tok hodnoty je komplikovaný a zložený z viacerých častí, delíme ich do základných blokov a následne analyzujeme ich kapacitné možnosti, kvalitatívny stav, potrebné vstupy a výstupy, atď..

Slúži to pre zostavenie tzv. „blokového layoutu“, v ktorom sú zakreslené hlavné bloky výrobného systému a zároveň definované základné väzby medzi nimi. Samozrejme, je rozdiel medzi kusovou a hromadnou výrobou. Tá determinuje uloženie jednotlivých blokov ako sú predmetné usporiadanie, technologické usporiadanie, bunková výroba, pružná výroba atď.. Ale aj v takejto výrobe je možné použiť prvky, ktoré zabezpečia vyššiu flexibilitu výrobného systému, a tak aj uspokojivejšie naplnenie cieľov.

Pri tvorbe blokového layoutu sa často stretávame s prvými významnými nástrahami – neaktuálnou a nepresnou dokumentáciou, napríklad nie sú zakreslené výrobné stroje alebo zariadenia, ich obslužné časti, rozmery hál sú rozdielne zaznamenané – dokument vs. realita. Práve v tomto bode odporúčame klientovi zváženie používania 2D alebo 3D dokumentácie.

Výber alternatívy

Keďže pri koncepčnom návrhu zohľadňujeme viacero parametrov, vytvárame kombinácie usporiadania, skoro vždy vzniká niekoľko variantov. Každý z nich má svoje výhody aj nevýhody. V tomto prípade vyberáme minimálne dva, v ktorých sú prepočítavané a simulované najdôležitejšie KPI projektu.

Na základe faktov môže manažment  dospieť k lepšiemu rozhodnutiu a riešeniu. Podľa požiadaviek zostavujeme statické alebo dynamické simulácie. Vďaka nim môže klient ľahšie pochopiť uvažované vzťahy, väzby a zároveň aj limity navrhovaného riešenia.

Detailné spracovanie návrhu

Po výbere koncepčného návrhu dochádza k detailnému spracovaniu návrhu s presnosťou uloženia objektov na niekoľko milimetrov narozdiel od layoutu, ktorého jednotkou sú metre. Detailne sa navrhujú počty paliet, prepraviek, kartónov, pomôcok, prípravkov atď.

Je potrebné agregovať údaje spojené nielen s hlavným výrobným procesom, ale aj údaje potrebné na údržbu, zásobovanie, obsluhu, ergonómiu atď. Takéto detailné spracovanie má výhodu v tom, že je možné uvažovať s modernejšími trendmi a postupmi, ktoré v minulosti neboli možné a navyše prepojiť ich napr. s BIM.

Podľa požiadaviek zákazníka je potom možné vytvoriť 3D vizualizáciu a to buď v štandardnom zobrazení alebo vo virtuálnej realite. Tieto 3D modely možno využívať pre vzdelávanie, riešenie problémov, rozšírenú realitu, zapracovanie prvkov I4.

Overenie a vyhodnotenie návrhu

Existuje viacero možností pre overenie návrhu riešenia z pohľadu funkčnosti či logickosti usporiadania. Jednou z možností je použitie simulácii. V spoločnosti s jednoduchými procesmi, ktoré nie sú medzi sebou prepojené, je možné využiť jednoduché simulačné modely a prepočty.

Pri výrobných systémoch, ktoré majú viacero tokov, kde sú stroje a zariadenia vzájomne prepojené, je vhodné využiť nástroje dynamickej simulácie a presne simulovať obmedzenia výrobného systému – kvalitatívne prepojenia, výrobné dávky a zoraďovanie.

Dopady sa overia vopred, pred samotnou realizáciou transformácie, kedy je ešte možné vykonať prípadné zmeny. Pri vyhodnotení návrhu treba skontrolovať finančný prínos.

Musíme uvažovať aj s nákladmi spojenými so zmenou – stavebné úpravy, náklady spojené s presunom zariadení, náklady spojené s preškolením do nového systému a na druhej strane aj s očakávanými prínosmi. Až po celopodnikovom zhodnotení / schválení budúceho stavu odporúčame pristúpiť k plánovaniu realizácie.

Realizácia finálneho návrhu

Návrhom dispozície proces zmeny iba začína. Je vhodné čo najskôr pripraviť základnú dokumentáciu podľa aktuálnej legislatívy a to hlavne stavebné povolenia, vyjadrenia rôznych odborov a úsekov atď..

Pri detailnom plánovaní je vhodné zamyslieť sa nad sekvenciou realizácie zmien  napríklad postupnosť presunu / zmien, či je potrebné pripraviť zásoby, získať dodatočné zdroje, dočasne použiť externé služby.

Nemenej dôležitá je propagácia zmeny,  informovanie zamestnancov o dôvodoch, prínosoch a aj o tom, ako bude zmena prebiehať. Samozrejme aj tu platí, že dobré naplánovanie realizácie dokáže výrazne ušetriť finančné prostriedky, a tak zabezpečiť rýchlejšiu návratnosť investícií.

Naša ponuka

Možnosť komplexnej realizácie projektu na kľuč

Vyskladanie konceptu riešenia priamo na mieru zákazníkovi v rámci vyššie uvedenej logiky krokov za pomoci inovatívnych nástrojov. Vďaka širokej škále dodávateľov a overeným partnerstvám dokážeme zabezpečiť klasické, ale i progresívne riešenia. Či už plánujete rozširovanie výroby alebo výstavbu nových priestorov, chystáte sa integrovať novú výrobu do súčasných podmienok, uvažujete o optimalizácií existujúceho layoutu alebo integrácií prvkov industry 4.0.

Napíšte nám

MARK 2 ProGlove

Dosah skenovania 150 cm, výdrž batérie až 15 hodín. Zistite viac…