Porovnanie softvérových riešení pre podporu tvorby časových noriem

Nakoľko vybrať si to správne softvérové riešenie nemusí byť ľahká úloha, rozhodli sme sa urobiť porovnanie niekoľkých softvérových riešení určených pre využitie pri meraní práce. Do porovnania sme zaradili aj Excel, nakoľko práve tento tabuľkový editor je najčastejšie využívaným v spoločnostiach pri tvorbe časových noriem.  

We decided to evaluatethree basic characteristics: 

1.Output qualitygenerated / created in software solutions 

2.Time-consuming – pri tvorbe časovej normy  

3.Necessary expertiseof the user 

Evaluation: 1 = nízka, 2 = stredná, 3 = vysoká 

 

Hodnotili sme tieto softvérové riešenia:

Excel – podpora pre vytváranie časových noriem, tvorba grafov.  

AviX – možnosť analýzy pracovných činností na základe importovaného video záznamu, oblasťou použitia jedného z modulov AviX – Method sú tiež časové a pohybové štúdie, modul dovoľuje vytvárať časové normy pomocou MTM. 

WorkStudy+ – softvérové riešenie vhodné pre tablet alebo smartfón, umožňuje zbieranie údajov priamo na pracovisku, integrácia s programom Excel. 

OTRS10 – softvér založený na štúdii videozáznamu, využíva japonské princípy priemyselného inžinierstva a štíhlej výroby. 

Protime – softvérové riešenie určené pre meranie práce založené na analýze videozáznamu, zamerané na kvalitu, zlepšenie nákladov a bezpečnosti.  

UMT Plus – riešenie určené pre zber údajov prostredníctvom mobilného telefónu, zahŕňa identifikáciu plytvaní, zameriava sa na optimalizáciu zdrojov.  

Výsledky hodnotenia:

Based on a comparison of selected software solutions for creating time standards we choose the most suitable Kaizen software OTRS10. The quality of the outputs of this software solution is of a high standard and we evaluate the overall processing very positively. However, in our opinion, it is suitable for more experienced users as we consider it more complex. As for the complexity of the solution, we would like to highlight lean softwareAviX. In addition to the possibility of developing time standards, it also offers other modules (FMEA, SMED, DFX, Ergo, Resource Balance), which together address other areas of the company that need to be addressed v procese neustáleho zlepšovania. 

Leave a Comment