Pri štandardizácií procesov a normovaní sa sústredíme na získanie odpovedí: 

 1. Ako by sa mal vyrábať produkt čo najviac ekonomicky? 
 2. Za aký čas by sa mal vyrobiť/dodať produkt? 
 3. Koľko pracovníkov potrebujeme k vytvoreniu požadovaného objemu produktu? 
 4. Čo máme zmeniť, aby sme to dosiahli požadovaný výkon? 
 5. Ako eliminovať v procese možnosť vzniku nekvality, nehôd? 

Na základe našich dlhoročných skúsenosti sme vytvorili postup, ktorý radikálne skracuje čas na dodanie odpovedí. 

1. Analýza a meranie práce - určovanie časovej normy

Ak stojíte pred voľbou definovania časovej normy, vieme Vám pomôcť s výberom vhodnej metódy merania prace- z pohľadu prácnosti, presnosti, ekonomickej rentability atď. Niekedy je neekonomické vykonávať detailné analýzy, keď potrebujete rýchly výsledok s tolerovateľnou mierou nepresnosti. Príkladom môže byť vykonávanie analýz mikro pohybov v trvaní sekúnd pri operácii trvajúcej niekoľko hodín.  Využívame viacero systémov: 

Nami najčastejšie používané metódy:

  • Continuous time studies
  • Štatistické metódy
  • Predefined time standards

What matters is the correct determination of labor consumption standards? Návštívte náš blog kde sa dozviete viac.

2. Zlepšovanie with time standards

Vždy záleží na konkrétnej spoločnosti kde má stanovené hranice povoleného zlepšovania – kam sa môžeme sústrediť z pohľadu zlepšovania a kam naopak nie. V niektorých prípadoch nie je možné meniť vlastnosti materiálu alebo spôsob výroby, montáže, technologické alebo pracovné postupy atď. V iných prípadoch sú tieto zmeny možné. Práve tieto limity výrazne ovplyvňujú potenciál zlepšenia a preto je vhodné skutočne preveriť či je, alebo nie je možné hľadať potenciál v spomenutých oblastiach.  

V rámci našich projektov pri analýzach práce vhodne rozoberáme aké pohyby tvoria prácu, ktoré činnosti, úlohy pridávajú alebo nepridávajú hodnotu.  

3. Štandardizácia a štandardizovaná práca

Zo skúseností vieme, že proces je potrebné najskôr štandardizovať alebo stabilizovať, až potom je možné pristúpiť k jeho zlepšovaniu. Pokiaľ proces nie je stabilný – neustále sa mení, potom je každé zlepšenie procesu iba odchýlkou, ktorá môže byť využitá avšak v takomto prípade často len jednorázovo resp. na krátky čas.  

Aby mohla štandardizácia správne fungovať, mala by obsahovať niekoľko na seba nadväzujúcich, opakujúcich sa krokov.

4. Kontrola a dodržiavanie with time standards


Pri kontrole dodržiavania časových noriem prechádzame viacerými riadiacimi úrovňami a zapájame pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia. Vrcholový manažment určuje smerovanie – upozorňuje čo je/ nie je v súlade so stratégiou, líniový manažment dáva podnety na zlepšenie – čo je vhodné zabezpečiť pre lepšie dodržiavanie a zlepšenie štandardov. 

Software support pre tvorbu časových noriem

Creating time standards can be made easier with software support. By using the software it is possible to create time standards faster, easier and always uniform (based on the generation of reports). More software solutions are available to support time standards. Each software solution has its advantages and disadvantages and is designed for creating time standards by a specific method. It is precisely software support in the creation of time standards that can guarantee a competitive advantage for the company.

Offer

Ak sa potrebujete uistiť či máte dobre určenú normu na definovanú úlohu, činnosť, alebo potrebujete zistiť či je ju možné skrátiť, kontaktujte nás pre zaslanie ponuky.

Solutions for you

Choice of access

Need help choosing the approach to setting time standards? Contact us and we'll help you choose the best one.

Elaboration of time standards

Are you interested in working out time standards for your work? Contact us to schedule a meeting.

Evaluation of the level of time standards

Would you like to know the level of time standards in your company? Contact us and we'll help.

Assessment of a human-machine system

Are you interested in assessing the human-machine system in your company? Contact us and we'll help you check the current status.

Kontaktný formulár

Ďakujeme za váš záujem kontaktovať nás. Budeme sa snažiť na vaše otázky, podnety odpovedať v čo najkratšom čase. Zvyčajte odpovedáme do 24 hodín.