AviX je kompletný softvérový balík určený pre analýzu a otimalizáciu procesov. Je to nástroj na mapovanie procesov, ktorý pomáha spoločnostiam zvyšovať ziskovosť tým, že zefektívňuje prácu výrobného inžinierstva v oblastiach, ako sú: optimalizácia výroby, efektívnosť výroby, vývoj produktov a vyrobiteľnosť. Veľkou výzvou pre mnohé spoločnosti je to, čo by sa dalo nazvať „technická produktivita“. Je administratívne a časovo náročné, aby inžinierske oddelenie udržiavalo všetky metódy, štíhle nástroje a dokumenty platné a aktuálne na mieste kde sú potrebné. Preto výrobné spoločnosti na celom svete používajú AviX na časové štúdie, vyvažovanie pracovísk/liniek, FMEA, SMED, tvorbu pracovných inštrukcií a DFA. Softvér AviX pomáha stovkám spoločností so zlepšením štíhlej výroby. Zabezpečuje tak to čo možno nazvať efektívnosť výrobného inžinierstva. AviX dokáže zabezpečiť:

 • Zlepšovanie výroby – výsledky analýzy v AviX uľahčujú identifikáciu problémov v rámci procesu a vizuálne ukazujú potenciál na zlepšenie procesu.
 • Skrátenie času stráveného aktualizáciou údajov – všetky údaje sú v AviX spolu prepojené. Zmena v postupnosti zostavenia sa okamžite prejaví napr.
 • Viac výsledkov za kratší čas – pri analýze v AviX nevytvárate iba časovú štúdiu. Zároveň vytvárate údaje pre balancovanie pracovísk a tvorbu pracovnách inštrukcií.

AviX moduly

Simple and efficien tool for detailed time analysis of individual work operations. You can use created time standards to improve work, capacity calculations and form the basis for implementing decisions.

You can conveniently divide individual work operations between different workplaces and individual operators. AviX allows you to analyze operations in the operator-machine relationship, manual-machine work. The outputs is a balanced process.

Search, find and give priority to the right FMEA measures, to prevent deviations in quality. It allows you to combine process with process video and product with its product structure.
Reduce the setup time and increase production performance. Faster setup process will reduce downtime and increase productivity. It also allows you to create visual setup procedures.
The module places emphasis on the product and its design. This approach allows you to simplify and standardize the way you work with regard to the product manufacturability. Visual analysis allows you to capture upgrade opportunities at the design stage.
The module brings you a radically new approach to improving workplace ergonomics through the video evaluation. It allows you to determine the level of physical effort in parallel with assessment psychological stress.

AviX Method

Standardized work = a prerequisite for improvement

Štandardizovaná práca je jedným zo základných pilierov Lean managementu. Častými problémami vo výrobných a logistických procesoch, ktoré spôsobujú nízku efektivitu a malú produktivitu sú:

 • Absence of working instructions (relying on the operator's experience that he to handle the job most efficient way without wasting)
 • Outdated work instructions (obzvlášť ak sú časté zmeny v pracovných postupoch alebo ak je potrebné aktualizovať pracovné inštrukcie na veľa pracoviskách)
 • Different workflows between work changes (different procedure for morning change, different for night change)
 • Failure to follow working instructions (zvyčajne pri probléme stihnúť pracovnú operáciu v požadovanom takte sa operátor snaží činnosť urýchliť, iným dôvodom môže byť pracovný postup ktorý obsahuje neefektívne činnosti – plytvania)
Standardized work ensures uniform and efficient execution of work operations by all operators in order to achieve the right, equal result. Without standardized work it is not possible to improve.

End of inefficient work in MS Excel!

Klasické vytváranie pracovných štandardov prostredníctvom nástrojov ako je MS Excel či iného tabuľkového alebo textového editoru je časovo náročné. Zároveň je využívanie univerzálnych nástrojov náchylné na vznik chýb (či už z dôsledku nepozornosti, neprehľadnosti, prepisovaním údajov, neprepojením analýzy s pracovným procesom atď.). 

Modul AviX Method je založený na analýze videozáznamu procesu a je špeciálne určený na analýzu a meranie práce. Vďaka tomuto prístupu je analyzovanie procesu, eliminácia plytvaní a vytváranie pracovných inštrukcií rýchle a jednoduché. AviX Method garantuje skrátenie času pri tvorbe pracovných inštrukcií minimálne o 45%. Zároveň uľahčuje identifikáciu oblastí s najväčším potenciálom na ďalšie zlepšovanie. Vytvorením pracovných inštrukcií v AviX Method ste len krok k digitálnym pracovným inštrukciám vytvoreným bez potreby použitia papiera (paperless work instruction) a k zobrazovaniu pracovných inštrukcií digitálne priamo na pracoviskách prostredníctvom AviX Shop Floor Viewer.

AviX Method – options

 • Video-based process analysis
 • Graphical division of time into added value, desired, waiting and loss
 • Identifikácia plytvaní v procesoch
 • Ability to assign the necessary material and tools to operations
 • Vytváranie pracovných inštrukcií s rôznym stupňom detailnosti
 • Generovanie reportov z pracovných inštrukcií v rôznych formátoch
 • Creating digital work instructions for subsequent publishing directly to workplaces

AviX Method – application areas

 • Time and motion studies
 • Optimization of tools and equipment used in individual workplaces
 • Support in the continuous improvement program
 • Productivity measurement for different products and variants in the production process
 • Presenting the current state and simulating the future state
 • Optimalizácia layoutu a metód pre vytvorenie optimálneho stavu 
 • Creating working standards
 • Nástroj pre uľahčenie a zrýchlenie implementácie navrhnutých zlepšení

Prínosy AviX Method

 • Increasing labor productivity
 • Skrátenie času analýzy procesu
 • Zvýšenie presnosti analýzy procesu
 • Zlepšenie prezentácie výstupov 
 • Rýchle generovanie reportov (pracovné inštrukcie, akčné plány, atď.)

AviX Resource Balance

Perfect line balancing = production without downtime

Balancing production respectively. assembly line balancing can be defined as assigning the right number of operators or machines for each manufacturing or assembly operation. Perfect balance means production without downtime resp. s minimom prestojov. Realita je však iná!!!

Balancing lines with Drag'n'Drop style? Yes, you can!

Extensive production processes + different product variants = complex and challenging balancing task. Balancing with the use of universal tools such as MS Excel respectively MS Word is tedious and error prone. It is possible else! In AviX Resource Balance modules, balancing lines / workplaces is simple and fast. It guarantees a reduction in balancing time of at least 35%.

AviX Resource Balance - options

 • Possibility to balance work operations between different workstations, workplaces
 • V rámci pracovnej stanice, pracoviska možnosť vyvažovať na viac operátorov
 • Možnosť analyzovať a vyvažovať operácie medzi človek – stroj
 • Possibility to balance different variants of production, production programs
 • Možnosť analyzovať rôzne výrobkové mixi a ich dopad na vyváženie
 • Možnosť vytvárania pravidiel (súbežná práca, aktivity pred a po operácii, ..)
 • Direct online tracking of workplace balance against defined beat during analysis
 • Immediate creation of action plans during analysis
 • Tvorba poznámok k jednotlivým operáciám
 • Analyzes of value-added / non-value-added activities
 • Etc.

AviX Resource Balance - application areas

 • Create standardized work instructions
 • Production planning for new workplaces / variants
 • Optimization of layouts on current production lines
 • Simulation of line balancing when designing production lines
 • Improving production line performance by balancing processes
 • View the impact of planned production on line balancing
 • Presenting the current state and simulating the future state
 • Work with multiple variants simultaneously

Prínosy AviX Resource Balance

 • Zvýšenie produktivity práce
 • Zrýchlenie analýzy procesu a následného balancovania pracovísk/liniek
 • Vizualizácia balancovania pracovísk/liniek rôznych variantov
 • Okamžité generovanie reportov pre rôzne varianty

AviX FMEA

Every mistake is cost in the process

Zjednodušovanie riadenia procesov je aktuálnou témou vo firmách, ktoré chcú držať trend s dobou. Jedným so základných zameraní riadenia procesov je upriamenie sa na predchádzanie vzniku chýb či nekvality. Účelom je zabránenie potreby zmien v procesoch počas výroby a prípadných nápravných opatrení v dôsledku vzniku chyby. Podstatou metódy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) is the systematic identification of all possible product or process errors and their consequences, preventing or reducing the causes of these defects, and documenting the entire process. 

Prevent mistakes in processes easier!

Používanie tabuľkovej podoby FMEA v textovom či tabuľkovom editore však nie je práve ideálne. AviX FMEA má jedinečné prostriedky na pripojenie sa k procesu prostredníctvom video záznamu. Takto je možné identifikovať možné druhy chýb a určiť k nim nápravné opatrenia kvôli ich predchádzaniu. AviX modul FMEA úplne zodpovedá postupu analýzy FMEA. Výsledkom je odstránenie neplánovaných prerušení výrobného procesu, zlepšenie produktivity a stabilizácia toku výroby. Samozrejmosťou je výpočet čísla rizikovej priority RPN (Risk Priority Number). Tento modul ponúka možnosť automatického generovania reportov s výsledkami analýzy a tiež kontrolným plánom.

AviX FMEA – options

 • Automatic line balancing update - saving time
 • The measures are documented and can be compiled in a report with a responsible deadline, priority and status
 • Control plan created automatically after FMEA is created
 • Customizable scales and templates 
 • FMEA analysis in accordance with ISO / TS 16949
 • Video documentation is related to the evaluated processes, which increases the quality of the analysis and saves time
 • Process control to prevent repeat mistakes

AviX FMEA – application areas

 • Risk, quality, safety management
 • Area of design, development, assembly or production
 • Identification of possible types of process mistakes
 • Odstraňovanie plytvaní v dôsledku vzniku chýb

Prínosy AviX FMEA

 • Skrátenie času analýzy
 • Zefektívnenie procesu analýzy
 • Generovanie reportov
 • Zvýšenie kvality analýzy

AviX SMED

Minimum downtime = production to maximum!

V dôsledku častej zmeny výrobného sortimentu je potrebné časté zoraďovanie strojov a zariadení. Čas zoraďovania je stratou, nakoľko v tomto čase je zariadenie vyradené z výroby. Trendom je neustále zlepšovanie procesu zoraďovania a to so zameraním na skracovanie času prestojov strojov. Metóda SMED (Signle Minute Exchange of Die) is effective lean tool to reduce this waste in the manufacturing process. Rapid reduction of changeover time is key k redukcii veľkosti výrobných dávok and improving production flow

Increase productivity by reducting SMED analysis time

Classical SMED analýza je vhodným nástrojom pre skracovanie času pretypovania. Pri tradičnom prístupe môže byť pomerne zdĺhavá a citlivá na skúsenosti a predstavivosť analytika. Modul AviX SMED enables fast and efficient analysis of changeover time often s vyššími prínosmi than the traditional approach. 

 • The AviX SMED module can provide comprehensive control and a visual overview of the process. 
 • Video of changeover eliminates the risk of missing important analysis problems. 
 • Analysis in AviX SMED is generated quickly even with long (> 1h) of changeover and provides direct (drag and drop) separation of internal and external activities. 
 • AviX SMED modul enables time reduction analysis minimálne o 40%

AviX SMED umožňuje riadenie interných a externých procesov, zobrazenie dopadu pridania / odobrania pracovníkov a generovanie pracovných inštrukcií zoraďovania – automaticky. 

AviX SMED – options

 • Management of internal and external operations
 • View times and usage time of changeover
 • Setting the correct number of workers
 • Displaying the impact of adding / removing a worker
 • Priebežné prideľovanie úloh a zmien
 • Creating work instructions of changeover - automatically

AviX SMED – application areas

 • Mapping of the changeover process
 • Identifikácia interných a externých činností
 • Reduce machine downtime to the necessary time
 • Increasing overall machine efficiency (OEE)
 • Simulation of improvement proposals

Prínosy AviX SMED

 • Skrátenie času analýzy
 • Vizualizácia výstupov – zvýšenie prehľadnosti
 • Generovanie reportov

AviX Design for Excellence

Product: better design = closer to perfection = higher customer satisfaction

 • Problémy objavujúce sa pri výrobe produktov súvisiace s procesom výroby, s procesom montáže ale aj s procesom servisu sú často príčinou zvýšených nákladov a aj príčinou nižšieho zisku. Preto je nutné už vo fáze vývoja (dizajnu produktu) brať ohľad na viaceré aspekty.

  DFX (Design for Excellence) je systematický prístup produktových a procesných inžinierov počas vývoja produktu. Zahŕňa v sebe:

  • DFM (Design for Manufacturing) - design for better manufacturing
  • DFA (Design For Assembly) - design for better assembly
  • DFS (Design For Service) - design for better service.

Improvement already in the development phase

AviX DFX is a simple visual analysis to identify opportunities for improvement at the product design stage. The number of components and manual steps to produce the product can be using AviX DFX module znížiť o 20 – 40%. Modul AviX DFX enables import list of materials (MBOM – Manufacturing Bill of Materials) or commponents z externých zdrojov, napríklad z MS Excel a pod. Práca s AviX DFX sa prednostne vykonáva v multifunkčných skupinách, do ktorých sú zapojení dizajnérsky a výrobný inžinieri.

AviX DFX – options

 • Creating product structure
 • Integrated product approach
 • Import výrobných materiálov a súčiastok (MBOM)
 • Import drawings, documentation, pictures 
 • Large selection of templates
 • Creating custom templates
 •  

AviX DFX – application areas

 • Track DFX analysis more easily
 • Support for multi-function grouping
 • Minimize the number of prototypes with more efficient product design
 • Simplify work with evaluation, documentation and communication of assembly aspects
 • Improve existing products by examining the design to identify and eliminate problems

Prínosy AviX DFX

 • Zvýšenie efektivity návrhov produktov
 • Skrátenie času analýzy
 • Automatické generovanie reportov

AviX Ergo

Ergonomics for a healthy and productive workplace

Manuálna práca na výrobných či montážnych pracoviskách je často spojená s fyzickou záťažou. Vplyv fyzickej záťaže na pracovníkov môže mať nepriaznivý dopad s následným vznikom ťažkostí podporno-pohybového systému či až choroby z povolania. Dbať na ergonómiu pracovísk je v konečnom dôsledku šetrením a to vo forme lojálnych pracovníkov bez práceneschopnosti. Práca v pohodlnom ergonomickom pracovnom prostredí podporuje zvyšovanie produktivity a zlepšovanie kvality.

Ergonomics - also a tool for improving performance

AviX Ergo combines in-depth through AviX workplace analysis with the recognized Borg CR-10 scale to determine levels of physiological stress in the workplace. AviX Ergo brings a radical new approach to improving workplace ergonomics through video evaluation. Modul AviX Ergo offers the possibility of color visualization of the load of individual parts of the workers' body as well as summary ergonomic evaluation of workplaces. The advantage is the automatic generation of ergonomic reports with evaluation.

AviX Ergo – options

 • Using the Borg CR-10 scale for load evaluation
 • Visualization of the load of individual body parts for specific workers
 • Summary assessment of the most stressed parts of the workers' body
 • Summary ergonomic evaluation of workplaces
 • Generation of ergonomic reports

AviX Ergo – application areas

 • Ergonomické analýzy vo výrobe a v administratíve
 • Detailed design of workplaces and production lines
 • Ergonomické školenia a vzdelávanie vo výrobe a v administratíve
 • Defining preventive measures before the occurrence of ergonomic problems

Prínosy AviX Ergo

 • Skrátenie času analýzy
 • Vizualizácia zobrazenia výsledkov analýzy
 • Porovnanie výsledkov pre jednotlivé pracoviská
 • Automatické generovanie reportov

AviX Shop Floor Viewer

Použitím AviX Shop Floor Viewer môžete sprístupniť operátorom pracovné inštrukcie digitálne prostredníctvom web prehliadača na monitore na pracovisku. Riešenie vám umožní urobiť skok k bezpapierovému svetu a napĺňať myšlienky priemyslu 4.0.

 • The application is created as a Web server (software) that is installed locally on the network and provides access to the working instructions
 • The operator logs on to the instructions for the particular plant, line, workplace and the production plan
 • Just keep your workplace monitor online and updating your work instructions is easier than ever
 • Installation and configuration is simple and intuitive
 • A standard web browser is sufficient to access the working instructions online
 • Working instructions for experienced operators can be concise for example images and descriptions and for new operators instruction can be detailed including video instruction
 • As follows created the working instructions may be used for instructing but also in the standard operation

Solutions for you

Introduction to AviX online

Instead of reading text, looking at pictures, and searching for answers, find out how AviX works, and you can ask us about what interests you the most.

Pilot Project Implementation

Do you want to try AviX to solve a specific problem in your business? Get a real experience with AviX, and see what it can do and how it can help you.

Get a Quotation

Based on your needs and requirements, we will choose the most suitable modules, adequate types of licenses and we will propose the implementation process.

Satisfied customers are the best marketing! Therefore, we have chosen to show a small selection of satisfied customers and they perceive of AviX software.

Special offer

Aj vy premýšľate aký bude návrat späť po nechcenom prerušení výroby? Ak uvažujete ako sa na návrat pripraviť a chcete využiť čas čakania efektívne, ponúkame vám možnosť vyskúšať si lean softvér AviX s 50 % zľavou. V module Resource Balance si môžete pripraviť rôzne výrobné scenáre – napr. pre rôzne úrovne objednávok určiť potrebný počet zamestnancov aj s príslušnými pracovnými inštrukciami.