AviX – Software for Lean

Simple and efficien tool for detailed time analysis of individual work operations. You can use created time standards to improve work, capacity calculations and form the basis for implementing decisions.

You can conveniently divide individual work operations between different workplaces and individual operators. AviX allows you to analyze operations in the operator-machine relationship, manual-machine work. The outputs is a balanced process.

Search, find and give priority to the right FMEA measures, to prevent deviations in quality. It allows you to combine process with process video and product with its product structure.
Reduce the setup time and increase production performance. Faster setup process will reduce downtime and increase productivity. It also allows you to create visual setup procedures.
The module places emphasis on the product and its design. This approach allows you to simplify and standardize the way you work with regard to the product manufacturability. Visual analysis allows you to capture upgrade opportunities at the design stage.
The module brings you a radically new approach to improving workplace ergonomics through the video evaluation. It allows you to determine the level of physical effort in parallel with assessment psychological stress.

AviX Method - pohybové časové štúdie

Štandardizovaná práca = nutný predpoklad pre zlepšovanie

Štandardizovaná práca je jedným zo základných pilierov Lean managementu. Častými problémami vo výrobných a logistických procesoch, ktoré spôsobujú nízku efektivitu a malú produktivitu sú:

 • Neexistencia pracovných inštrukcií (spoliehanie sa na skúsenosti operátora, že prácu zvládne – ideálne čo najefektívnejším spôsobom bez plytvaní)
 • Neaktuálne pracovné inštrukcie (obzvlášť ak sú časté zmeny v pracovných postupoch alebo ak je potrebné aktualizovať pracovné inštrukcie na veľa pracoviskách)
 • Rôzne pracovné postupy medzi jednotlivými pracovnými zmenami (iný postup na rannej zmene, iný na nočnej zmene)
 • Nedodržiavanie pracovných inštrukcií (zvyčajne pri probléme stihnúť pracovnú operáciu v požadovanom takte sa operátor snaží činnosť urýchliť, iným dôvodom môže byť pracovný postup ktorý obsahuje neefektívne činnosti – plytvania)
Štandardizovaná práca zabezpečuje jednotné a efektívne vykonávanie pracovných operácií všetkými operátormi za účelom dosiahnutia správneho, rovnakého výsledku. Bez štandardizovanej práce nie je možné zlepšovať.

Koniec neefektívnej práci v MS Excel!

Klasické vytváranie pracovných štandardov prostredníctvom nástrojov ako je MS Excel či iného tabuľkového alebo textového editoru je časovo náročné. Zároveň je využívanie univerzálnych nástrojov náchylné na vznik chýb (či už z dôsledku nepozornosti, neprehľadnosti, prepisovaním údajov, neprepojením analýzy s pracovným procesom atď.). 

Modul AviX Method je založený na analýze videozáznamu procesu a je špeciálne určený na analýzu a meranie práce. Vďaka tomuto prístupu je analyzovanie procesu, eliminácia plytvaní a vytváranie pracovných inštrukcií rýchle a jednoduché. AviX Method garantuje skrátenie času pri tvorbe pracovných inštrukcií minimálne o 45%. Zároveň uľahčuje identifikáciu oblastí s najväčším potenciálom na ďalšie zlepšovanie. Vytvorením pracovných inštrukcií v AviX Method ste len krok k digitálnym pracovným inštrukciám vytvoreným bez potreby použitia papiera (paperless work instruction) a k zobrazovaniu pracovných inštrukcií digitálne priamo na pracoviskách prostredníctvom AviX Shop Floor Viewer.

AviX Method – možnosti

 • Analýza procesu na základe video záznamu
 • Grafické rozdelenie času na pridávajúci hodnotu, požadovaný, čakanie a straty
 • Identifikácia plytvaní v procesoch
 • Možnosť operáciám priradzovať potrebný materiál a nástroje
 • Vytváranie pracovných inštrukcií s rôznym stupňom detailnosti
 • Generovanie reportov z pracovných inštrukcií v rôznych formátoch
 • Vytváranie digitálnych pracovných inštrukcií pre následné publikovanie priamo na pracoviská

AviX Method – oblasti použitia

 • Časové a pohybové štúdie
 • Zvyšovanie produktivity práce
 • Optimalizovanie nástrojov a náradia používaných na jednotlivých pracoviskách
 • Podpora v programe neustáleho zlepšovania
 • Meranie produktivity pre rôzne produkty a varianty vo výrobnom procese
 • Presenting the current state and simulating the future state
 • Optimalizácia layoutu a metód pre vytvorenie optimálneho stavu 
 • Vytvorenie pracovných štandardov
 • Nástroj pre uľahčenie a zrýchlenie implementácie navrhnutých zlepšení

AviX Resource Balance - Efficient Flow Optimization

Perfect line balancing = production without downtime

Balancing production respectively. assembly line balancing can be defined as assigning the right number of operators or machines for each manufacturing or assembly operation. Perfect balance means production without downtime respectively with minimal downtime. The reality is different !!!

Balancing lines with Drag'n'Drop style? Yes, you can!

Extensive production processes + different product variants = complex and challenging balancing task. Balancing with the use of universal tools such as MS Excel respectively MS Word is tedious and error prone. It is possible else! In AviX Resource Balance modules, balancing lines / workplaces is simple and fast. It guarantees a reduction in balancing time of at least 35%.

AviX Resource Balance - options

 • Possibility to balance work operations between different workstations, workplaces
 • Within the workstation, the workplace has the ability to balance to multiple operators
 • Possibility to analyze and balance operations between man - machine
 • Possibility to balance different variants of production, production programs
 • Možnosť analyzovať rôzne výrobkové mixi a ich dopad na vyváženie
 • Možnosť vytvárania pravidiel (súbežná práca, aktivity pred a po operácii, ..)
 • Direct online tracking of workplace balance against defined beat during analysis
 • Immediate creation of action plans during analysis
 • Making notes on individual operations
 • Analyzes of value-added / non-value-added activities
 • Etc.

AviX Resource Balance - application areas

 • Create standardized work instructions
 • Production planning for new workplaces / variants
 • Optimization of layouts on current production lines
 • Simulation of line balancing when designing production lines
 • Improving production line performance by balancing processes
 • View the impact of planned production on line balancing
 • Presenting the current state and simulating the future state
 • Work with multiple variants simultaneously

AviX FMEA – analýza druhov chýb a ich účinkov

Každá chyba v procese predstavuje náklady

Zjednodušovanie riadenia procesov je aktuálnou témou vo firmách, ktoré chcú držať trend s dobou. Jedným so základných zameraní riadenia procesov je upriamenie sa na predchádzanie vzniku chýb či nekvality. Účelom je zabránenie potreby zmien v procesoch počas výroby a prípadných nápravných opatrení v dôsledku vzniku chyby. Podstatou metódy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je systematická identifikácia všetkých možných chýb výrobku alebo procesu a ich dôsledkov, zamedzenie, zníženie alebo obmedzenie príčin týchto vád a zdokumentovanie celého procesu. 

Predchádzajte vzniku chýb v procesoch jednoduchšie!

Používanie tabuľkovej podoby FMEA v textovom či tabuľkovom editore však nie je práve ideálne. AviX FMEA má jedinečné prostriedky na pripojenie sa k procesu prostredníctvom video záznamu. Takto je možné identifikovať možné druhy chýb a určiť k nim nápravné opatrenia kvôli ich predchádzaniu. AviX modul FMEA úplne zodpovedá postupu analýzy FMEA. Výsledkom je odstránenie neplánovaných prerušení výrobného procesu, zlepšenie produktivity a stabilizácia toku výroby. Samozrejmosťou je výpočet čísla rizikovej priority RPN (Risk Priority Number). Tento modul ponúka možnosť automatického generovania reportov s výsledkami analýzy a tiež kontrolným plánom.

AviX FMEA – možnosti

 • Automatická aktualizácia pri vyvažovaní liniek – úspora času
 • Opatrenia sú zdokumentované a môžu byť zostavené v správe so zodpovedným termínom, prioritou a stavom
 • Plán kontroly vytvorený automaticky po vytvorení analýzy FMEA
 • Prispôsobiteľné stupnice a šablóny 
 • Analýza FMEA v súlade s normou ISO/TS 16949
 • Video dokumentácia súvisí s hodnotenými procesmi, čo zvyšuje kvalitu analýzy a šetrí čas
 • Kontrola procesu zabraňujúca opakovaniu nezhôd

AviX FMEA – oblasti použitia

 • Riadenie rizík, kvality, bezpečnosti
 • Oblasť návrhu, vývoja, montáže či výroby
 • Identifikácia možných druhov chýb procesu
 • Odstraňovanie plytvaní v dôsledku vzniku chýb

AviX SMED – skracovanie času zoraďovania

Minimálne prestoje = výroba na maximum!

V dôsledku častej zmeny výrobného sortimentu je potrebné časté zoraďovanie strojov a zariadení. Čas zoraďovania je stratou, nakoľko v tomto čase je zariadenie vyradené z výroby. Trendom je neustále zlepšovanie procesu zoraďovania a to so zameraním na skracovanie času prestojov strojov. Metóda SMED (Signle Minute Exchange of Die) je efektívny lean nástroj na redukciu tohto plytvania vo výrobnom procese. Rapídne skrátenie času zoraďovania je kľúčom k redukcii veľkosti výrobných dávok and zlepšeniu toku výroby

AviX SMED – skracovanie času zoraďovania

Zvýšenie produktivity skrátením času SMED analýzy

Klasická SMED analýza je vhodným nástrojom pre skracovanie času pretypovania. Pri tradičnom prístupe môže byť pomerne zdĺhavá a citlivá na skúsenosti a predstavivosť analytika. Modul AviX SMED umožňuje rýchlu a efektívnu analýzu času zoraďovania častokrát s vyššími prínosmi ako pri klasickom prístupe. 

 • Modul AviX SMED dokáže zabezpečiť komplexnú kontrolu a vizuálny prehľad procesu. 
 • Video záznam zoraďovania eliminuje riziko chýbajúcich dôležitých problémov v analýze. 
 • Analýza v AviX SMED sa vytvára rýchlo aj pri dlhých (> 1 h) pretypovaniach a poskytuje priame (drag and drop) oddelenie interných a externých činností. 
 • AviX SMED modul umožňuje skrátenie času SMED analýzy minimálne o 40%

AviX SMED umožňuje riadenie interných a externých procesov, zobrazenie dopadu pridania / odobrania pracovníkov a generovanie pracovných inštrukcií zoraďovania – automaticky. 

AviX SMED – možnosti

 • Riadenie interných a externých operácii
 • Zobrazenie časov a využitia pri zoraďovaní
 • Nastavovanie správneho počtu zoraďovačov
 • Zobrazovanie dopadu pridania / odobrania zoraďovača
 • Priebežné prideľovanie úloh a zmien
 • Vytváranie pracovných inštrukcií zoraďovania – automaticky​

AviX SMED – oblasti použitia

 • Mapovanie procesu zoraďovania
 • Identifikácia interných a externých činností
 • Skrátenie času prestoja stroja na nevyhnutý čas
 • Zvyšovanie celkovej efektívnosti strojov (OEE)
 • Simulácia návrhov na zlepšenie

AviX DFX – dizajn pre dokonalosť

Výrobok: lepší dizajn = priblíženie k dokonalosti = vyššia spokojnosť zákazníka

 • Problémy objavujúce sa pri výrobe produktov súvisiace s procesom výroby, s procesom montáže ale aj s procesom servisu sú často príčinou zvýšených nákladov a aj príčinou nižšieho zisku. Preto je nutné už vo fáze vývoja (dizajnu produktu) brať ohľad na viaceré aspekty.

  DFX (Design for Excellence) je systematický prístup produktových a procesných inžinierov počas vývoja produktu. Zahŕňa v sebe:

  • DFM (Design for Manufacturing) – dizajn pre lepšiu vyrobiteľnosť,
  • DFA (Design For Assembly) – dizajn pre lepšiu montáž,
  • DFS (Design For Service) – dizajn pre lepší servis.

Zlepšovanie už vo fáze vývoja

AviX DFX predstavuje jednoduchú vizuálnu analýzu, za pomoci ktorej je možné identifikovať príležitosti na zlepšenie už vo fáze návrhu produktu. Počet komponentov a manuálne kroky na výrobu výrobku sa môžu v prípade využitia AviX DFX modulu znížiť o 20 – 40%. Modul AviX DFX umožňuje import výrobného zoznamu materiálov (MBOM – Manufacturing Bill of Materials) alebo súčiastok z externých zdrojov, napríklad z MS Excel a pod. Práca s AviX DFX sa prednostne vykonáva v multifunkčných skupinách, do ktorých sú zapojení dizajnérsky a výrobný inžinieri.

AviX DFX – možnosti

  • Vytvorenie štruktúry produktu
  • Integrovaný prístup k produktom
  • Import výrobných materiálov a súčiastok (MBOM)
  • Import výkresov, dokumentácie, obrázkov 
  • Veľký výber šablón
  • Tvorba vlastných šablón

AviX DFX – oblasti použitia

 • Sledovanie analýz DFX jednoduchším spôsobom
 • Podpora práce v skupinách s viacerými funkciami
 • Minimalizácia počtu prototypov za pomoci efektívnejších návrhov produktu
 • Zjednodušenie práce s hodnotením, dokumentáciou a komunikáciou aspektov montáže
 • Zdokonalenie existujúcich produktov preskúmaním návrhu s cieľom identifikovať a eliminovať problémy

AviX Ergo – zlepšovanie ergonómie

Ergonómiou k zdravému a produktívnemu pracovisku

Manuálna práca na výrobných či montážnych pracoviskách je často spojená s fyzickou záťažou. Vplyv fyzickej záťaže na pracovníkov môže mať nepriaznivý dopad s následným vznikom ťažkostí podporno-pohybového systému či až choroby z povolania. Dbať na ergonómiu pracovísk je v konečnom dôsledku šetrením a to vo forme lojálnych pracovníkov bez práceneschopnosti. Práca v pohodlnom ergonomickom pracovnom prostredí podporuje zvyšovanie produktivity a zlepšovanie kvality.

Ergonómia – aj nástroj zvyšovania výkonu

AviX Ergo kombinuje hĺbkovú analýzu pracoviska dosiahnutú metódou AviX s uznávanou stupnicou Borg CR-10 na stanovenie úrovní fyziologického namáhania na pracovisku. Modul AviX Ergo prináša radikálny nový prístup k zlepšeniu ergonómie na pracovisku prostredníctvom hodnotenia videa. Modul AviX Ergo ponúka možnosť farebnej vizualizácie zaťaženia jednotlivých častí tela pracovníkov aj sumárne ergonomické hodnotenie pracovísk. Výhodou je automatické generovanie ergonomických reportov s hodnotením.

AviX Ergo – možnosti

 • Využívanie stupnice Borg CR-10 pre hodnotenie zaťaženia
 • Vizualizácia zaťaženia jednotlivých častí tela u konkrétnych pracovníkov
 • Sumárne hodnotenie najzaťaženejších častí tela pracovníkov
 • Sumárne ergonomické hodnotenie pracovísk
 • Generovanie ergonomických reportov

AviX Ergo – oblasti použitia

 • Ergonomické analýzy vo výrobe a v administratíve
 • Detailné projektovanie pracovísk a výrobných liniek
 • Ergonomické školenia a vzdelávanie vo výrobe a v administratíve
 • Definovanie preventívnych opatrení pred vznikom ergonomických problémov

AviX Shop Floor Viewer - Digital Work Instructions

Using AviX Shop Floor Viewer, work operators can access work instructions digitally through the web browser on the desktop monitor. This solution allows you to transition to the “paperless world” and fulfil the ideas of the industry 4.0.
 • The application is created as a Web server (software) that is installed locally on the network and provides access to the working instructions
 • The operator logs on to the instructions for the particular plant, line, workplace and the production plan
 • Just keep your workplace monitor online and updating your work instructions is easier than ever
 • Installation and configuration is simple and intuitive
 • A standard web browser is sufficient to access the working instructions online
 • Working instructions for experienced operators can be concise for example images and descriptions and for new operators instruction can be detailed including video instruction
 • As follows created the working instructions may be used for instructing but also in the standard operation

Solutions for you

Introduction to AviX online

Instead of reading text, looking at pictures, and searching for answers, find out how AviX works, and you can ask us about what interests you the most.

Pilot Project Implementation

Do you want to try AviX to solve a specific problem in your business? Get a real experience with AviX, and see what it can do and how it can help you.

Get a Quotation

Based on your needs and requirements, we will choose the most suitable modules, adequate types of licenses and we will propose the implementation process.

AviX Testimonials

Satisfied customers are the best marketing! Therefore, we have chosen to show a small selection of satisfied customers and they perceive of AviX software.

Special offer

Do you process work instructions in MS Word, MS Excel, MS Powerpoint or some other? Is this job uncomfortable for you too, taking too much time? Maybe it's time to try something else. The AviX Method software is originally designed for video work analysis, workflow analysis, waste identification and work instruction processing.

Would you like to try working out working instructions in the AviX Method environment? No problem, we can help you with that.

Už odchádzate?

Neprehliadnite akciu !

Chceli by ste si vyskúšať spracovanie pracovných návodov v prostredí AviX Method?

Nie je problém, vieme vám s tým pomôcť.

avix software pre lean

V prípade vášho záujmu nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára, telefonicky na +421 903 707 573 alebo na email
avix@innovation.sk.