Spoznajte toky v podniku a navrhnite zlepšenie

Mapovanie toku hodnôt (Value Stream Mapping – VSM) je nástroj na vizualizáciu toku materiálu a informácií v rámci procesu. Ak si dokážete predstaviť svoju firmu ako časovú os, ktorá sa začína od okamihu, keď dostanete objednávku, a končí sa v okamihu, keď dostanete zaplatené, potom snahou je, aby sa táto časová os skrátila čo najviac a to odstránením činností, ktoré v nej nepridávajú hodnotu. Tréning VSM umožňuje vizualizovať časovú os, spoznať toky v podniku a využiť príležitosti. Môže byť využitý na porozumenie súčasnému stavu tokov v podniku, ako aj ako nástroj na vizualizáciu požadovaného budúceho stavu akéhokoľvek procesu.

Čo sa naučíte?

  • Účel mapovania toku hodnôt
  • Ako študovať tento proces a rozpoznať všetky body stagnácie
  • Stanovenie cieľov pre požadovaný budúci stav
  • Vypracovanie a implementovanie akčného plánu na zlepšenie

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s mapovaním toku hodnoty priamo vo výrobe.

Pozrite sa ako prebiehali realizované Training in the Factory