Snímka pracovného dňa

Táto metóda sa zakladá na nepretržitom pozorovaní a meraní celkovej spotreby pracovného času v priebehu celej zmeny. Účelom je zistiť druhy a veľkosť spotreby času zmeny, najmä veľkosť a druhy časových strát, odhaliť príčiny ich vzniku a vypracovať návrh opatrení k maximálnemu využitiu času zmeny produktívnou prácou. 

Výsledky snímky pracovného dňa slúžia ku zdokonaľovaniu organizácie výroby (najmä organizácia práce a pracovísk), k zlepšovaniu materiálového, technického a organizačného zabezpečenia výroby a sú východiskovým podkladom pre tvorbu časových noriem. 

Snímka pracovného dňa sa vykonáva v niekoľkých etapách. Prvou je príprava na pozorovanie. V tejto etape je potrebné vybrať a spoznať proces, ktorý bude predmetom pozorovania. Určuje sa tu cieľ snímky pracovného dňa. Cieľom môže byť zistenie časových strát, získanie podkladov pre stanovenie normy obsluhy, normy zmenového času, normy dávkového času a pod. Dôležité je na úvod pozorovania vysvetliť pracovníkovi účel a cieľ pozorovania. Snímka pracovného dňa má byť vykonaná na zaškolenom pracovníkovi, pracujúcom priemerným tempom resp. dosahujúcom priemerný výkon. Pred pozorovaním je potrebné sa zoznámiť aj s organizáciou pracoviska, s výrobným zariadením a charakteristickými prvkami operácie, ktorú sa budú sledovať.  

Druhou etapou je samotné pozorovanie, meranie a zaznamenávanie jednotlivých časov. Pozorovateľ zistené údaje zapisuje do pozorovacieho listu snímky pracovného dňa.

Následne sú v tretej etape namerané hodnoty spracované a vyhodnocované. Na základe nameraných hodnôt sa zostavuje bilancia spotreby času zmeny a vypočítavajú sa ukazovatele hospodárenia s časom.

V poslednej etape sú na základe identifikovaných plytvaní vypracované návrhy na zlepšenie, ktoré majú viesť k skráteniu celkového trvania procesu. Súčasťou vyhodnotenia snímky pracovného dňa je vytvorený návrh technicko-organizačných a racionalizačných opatrení zameraných na odstránenie časových strát počas zmeny.

Prečítajte si aj o iných metódach pre určovanie časovej nomy.

Pridajte Komentár