Skracovanie času zoraďovania – SMED v TN Slovakia

Vďaka pozitívnemu prístupu, dôvere a podpore spoločnosti TN Slovakia, sme realizovali ďalší zo série tréningov Training in the Factory, za čo im patrí naše poďakovanie. Spolu s účastníkmi z rôznych podnikov sme sa opäť stretli priamo „na mieste činu“ a riešili reálnu aktuálnu tému – tentokrát zoradenie zariadenia. Zvyšovanie flexibility a znižovanie dávok bude vždy kľúčové pre spoločnosti. Nižší čas následne pomáha redukovať výšku zásob, podporuje lepšie využívanie zariadení, vo výraznej miere skracuje priebežné doby, a to všetko sa v konečnej miere prejaví aj na cash flow a zisku.

Nakoľko účastníci z rôznych podnikov zastávali rôzne profesijné funkcie od nastavovačov, technológov až po vedúcich prevádzky, a to zároveň z rôznych oblastí priemyslu, na úvod sme si v odbornej časti zjednotili pojmy, aby sme si vytvorili rovnakú vedomostnú základňu. Zároveň sme spolu zdieľali postupy a doplnkové nástroje, ktoré proces samotnej redukcie času môžu výrazne urýchliť a zjednodušiť.

Odborná časť bola prípravou na praktickú časť tréningu, počas ktorej sme sa zamerali na konkrétny proces zoradenia vybraného zariadenia. Riešenie reálneho problému účastníkom priniesla možnosť vyskúšať si skutočné riešenie procesu prestavby a viesť odbornú diskusiu.

V praktickej časti tréningu sme sa nesústredili iba na samotné zariadenie, kde sme potrebovali redukovať čas zoradenia. Sústredili sme sa tiež na prostredie, ktoré vo výraznej miere ovplyvňuje proces zoraďovania. Vysvetlenie procesu výroby, dôležité parametre, ktoré je treba dosiahnuť, závislosť medzi nimi a procesom zoraďovania boli tiež kľúčové pre nastavenie správneho procesu zoraďovania.

Pre rýchlejšie spracovanie procesu zoraďovania sme použili špeciálny video analytický nástroj (viac informácii o ňom nájdete tu). Spoločne sme tak definovali interné a externé činnosti, identifikovali plytvania a vďaka odbornej diskusii domácich účastníkov a účastníkov z iných podnikov navrhli množstvo návrhov na zlepšenia.

Nápravné opatrenia, ktoré boli v závere odprezentované vedeniu spoločnosti TN Slovakia v sebe zahŕňali jednak jednoduchšie organizačné zmeny, ale aj množstvo nápadov na technické a technologické zlepšenia.

Účelom série tréningov Training in the Factory je zdieľanie a naberanie nových znalostí a skúseností. Veríme, že sa nám podarilo naplniť očakávania účastníkov a že skúsenosť, ktorú s nami nadobudli zúročia pri riešení podobných problémov vo vlastnej spoločnosti.

Viac o Training in the Factory nájdete tu.

Pridajte Komentár