Kontrola a dodržiavanie časových noriem

Pojem kontrola nepatrí k najobľúbenejším, lebo s ním môže byť spojený pocit nedostatočnej samostatnosti, osobného obmedzenia a vôbec nie príliš veľa pozitívnych emócii. My však chápeme kontrolu aj z iných pohľadov: 

 • v zmysle strategickom (hodnotenie východísk pri tvorbe stratégie, môže viesť k zmene stratégie – napríklad typu a využívaní výrobných technológií, spôsobu montáže, spôsobu výberu zamestnancov a ich rozvoja, motivácie atď.),  
 • v zmysle taktickom (reaguje na konkrétnu situáciu vo vymedzenom prostredí – často ide o spôsob a typ pomôcok pri manipulácii, využívanie progresívnych obrábacích nástrojov atď.),  
 • v zmysle operačnom – sledovanie bežných činností v transformačnom procese ( vykonávanie úloh, činnosti podľa štandardov priamo na pracovisku). 

V manažmente je kontrola neoddeliteľná od konkrétnych procesov tak strategického ako aj operačného riadenia.  Preto kontrolujeme:  

 • či sme urobili niečo, čo sme mali urobiť,  
 • a či sme to urobili tak, ako sme to mali urobiť.  

Aktuálne práve pri kontrolných činnostiach najviac využívame riešenie iFormsVariabilita takéhoto riešenia umožňuje jednoducho vytvoriť auditný formulár, zapisovať údaje a samozrejme ich vyhodnocovať.  

 Pri kontrolných činnostiach sa sústredíme, čo a ako sa malo urobiť, čo sa malo dosiahnuť, najmä:  

 • z hľadiska obsahu a účelu (čo a či to plní to, čo to plniť má),  
 • z hľadiska času (za ako dlho, kedy),  
 • z hľadiska spôsobu (akými procesmi a postupmi),  
 • z hľadiska akosti (akou kvalitou),  
 • z hľadiska nákladov (ako efektívne).  

Z našej praktickej skúsenosti kontrolu chápeme ako dynamický a permanentne prebiehajúci proces na meranie a hodnotenie výkonnosti, efektívnosti a kvality (pracovníka, pracoviska, spoločnosti) ktorý sa týka všetkých úrovní spoločnosti – od vrcholovej – riadiacej úrovne, až po líniovú – výkonovú úroveň. Preto proces kontroly musí byť dobre naplánovaný a riadený, aby došlo k zlepšeniu a nie zhoršeniu stavu.  

Konkrétny obsah jednotlivých krokov bude vždy závisieť od konkrétneho charakteru kontrolovaného procesu, od typu kontroly, najmä od jej cieľov. Vždy však treba agregovať dostatok relevantných informácií: 

 • aké sú existujúce štandardy (kritéria) a aká je ich hierarchia,  
 • aká je úroveň znalosti metód a techník, zručnosť ich ovládania medzi pracovníkmi  
 • ako sa dodržiava zmysel a cieľ kontroly,  
 • či a ako sú nastavené možnosti korekčných akcií (z hľadiska uskutočniteľnosti, a z hľadiska existencie zodpovednosti a právomocí na ich uskutočnenie).

Zároveň, aby bola kontrola dostatočne efektívna odporúčame zamerať sa na:  

 • primeranosť – sledovať len to, čo je podstatné,  
 • pružnosť –  v prípade nečakaných zmien vedieť pružne zareagovať,  
 • zameranie na budúcnosť – aktivity smerovať na oblasti/stav kde chceme, aby sa spoločnosť dostala,  
 • hospodárnosť – aby náklady na analýzy neboli väčšie ako ich dôsledky,  
 • zrozumiteľnosť  –  nie len pre vykonávateľov ale aj pre kontrolovaných,  
 • motivácia – aby proces kontroly nebol chápaný ako represívny nástroj, ale ako motivačná aktivita, 
 • integráciu – vzťah aktivity smeroval naprieč spoločnosťou a previazanosť cieľov a postupov. 

Pridajte Komentár