Chcete efektívne vyrábať – digitalizujte dáta

Industry 4.0 nie je len o výrobnej technike

Vo svojej praxi sa častokrát stretávam so situáciou, že výrobné priemyselné podniky disponujú veľkým počtom modernej, výkonnej a hlavne drahej výrobnej techniky. Podniky sa čo najintenzívnejšie snažia nájsť „best practice,“ pre ich efektívne využitie. Procesní inžinieri venujú hodiny inováciám a optimalizácií procesov. Ich cieľ je jednoznačný – zvýšenie produktivity a zníženie nákladov, prostredníctvom výsledkov pokročilých analýz.

Najväčšou prekážkou sú im však samotné dáta tvoriace vstupy jednotlivých rozborov. Nepresné alebo dokonca chýbajúce údaje napríklad o priebehu procesov, časových intervaloch operácií, neplánovanom prerušení výroby znemožňujú definovať reálne návrhy na zlepšenie pre konkrétny podnik. A tak aj napriek implementácií inovatívnych technológií vo výrobných halách firmy neustále bojujú s prekážkami, ktoré prezentujú prekonaná nástroje riadenia.

Zbohom priemyselným „nástenkárom“ a zberateľom dokumentácie

Informácie týkajúce sa výrobných procesov sú stále najčastejšie zaznamenávané fyzicky. Najcennejšie údaje pre rozvoj firiem sú zapisované ručne do zberných kariet výroby, preventívnych kontrol zariadení, či kontrolných listov výroby prvého dielu. Po zozbieraní výrobnej dokumentácie je realizovať proces, ktorý mnohé firmy považujú za digitalizáciu. Jedná sa o manuálny prepis údajov a definovanie ich elektrickej podoby – digitálny dokument.

Ten následne slúži ako platforma pre sledovanie efektívnosti zariadení a odstráneniu hlavných zdrojov plytvania. Dôležité je však uvedomiť si nasledujúci fakt – samotný proces takto realizovanej „digitalizácie“ je plytvaním. Zároveň ak firma používa takto získané údaje pre pokročilé analýzy vstupuje do rizika hneď z viacerých dôvodov, a síce:

 • Situácia vo výrobe nie vždy zodpovedá s údajmi v papierovej dokumentácii. Zamestnanci buď zámerne alebo omylom nesprávne vyplnia dokumentáciu,
 • Nedodržiavanie termínov sledovania procesu/zariadení a zápis kľúčových údajov do dokumentácie,
 • Chyby vznikajúce pri manuálnom prepise, resp. nepozornosti,
 • Neaktuálnosť výsledkov spôsobená enormným časovým údajom potrebným na prepis všetkých údajov z papierovej do elektronickej podoby.

Problémy „nástenkárov“ sa však netýkajú len výroby, a sledovania jej priebehu. Všetky oddelenia priemyselných podnikov sú častokrát zberateľmi dokumentácie. Počas auditov sa zo zamestnancov stávajú pátrači, ktorých úlohou je rýchlo nájsť aktuálnu verziu napríklad FMEA, kontrolného plánu zariadenia, ročného plánu údržby zariadení, plánu 5S auditov a podobne.

Transformácia manuálne získaných dát a ich zápis do excelovského dokumentu spôsobuje, že realita a výkazy sú veľmi rozdielne. Za efektívny krok smerujúci k digitalizácií procesov považujem používanie čiarových kódov priamo vo výrobe a sledovanie cesty od vstupného materiálu až po finálny výrobok.

Stále dôležité je uvedomiť si, že stále hovoríme o papierových dokumentoch. Vo firmách, ktoré využívajú takéto dáta sa stretávam s nedôverou pracovníkov v pravdivosť údajov. Disky svojich PC, alebo serverové úložiská sú teda preplnené neaktuálnou dokumentáciou, ktorá je vytvorená „len aby bola.“

(e)Form-ujte svoje dokumenty

Výsledky analýz sú neuspokojivé a často je potreba doplniť buď iné typy dát. Pracovník s papierovou dokumentáciou je tak najstabilnejším prvkom hádam všetkých podnikov. Ako môžu firmy vybočiť z tejto ubíjajúcej špirály papierovo/digitálneho presýtenia organizácie neefektívnymi dátami?

Mojou odpoveďou sú E-FORMS. Tie predstavujú rýchlu  transformáciu výrobných a nevýrobných formulárov do elektronickej podoby a poskytujú priestor pre ich efektívny rozbor. Možnosť uplatnenia nájdu všade tam, kde podnik potrebuje rýchlo a efektívne sledovať dáta na pravidelnej báze. Navyše disponujú možnosťou vytvárania vlastných aktualizácií bez náročného a zdĺhavého programovania.

Prečo považujeme E-FORMS za krok k SMART Factory:

 • Formuláre sú dostupné rýchlo a na jednom mieste,
 • Online prístup k dátam,
 • Flexibilita – možnosť prepojenia s aktuálnym korporátným informačným systémom,
 • Jasná identifikácia užívateľa (login) a času realizácie zápisu,
 • Široká možnosť využitia – pracovné postupy, štandardy kontroly, inštrukcie, kontrolné listy, formuláre a iné.
 • Cenovo atraktívne riešenie.
 • Dashboard prezentujúci reálne výsledky výroby.

Vstup do E-FORMS dokumentácie je možné realizovať prostredníctvom používania NFC tagov, QR kódov a webového rozhrania. Závisí od konkrétnej prevádzky, ktorý typ určí za najvhodnejší. Ak však máte obavy, či vami zvolená alternatíva je pre vašu firmu najhodnejšia spolu s kolegami Vám poradíme.

Okrem toho Vám môžeme pomôcť s vypracovaním a nastavením systému na základe vami zadaných požiadaviek na zber, vyhodnotenie a spracovanie formulárov. Na základe prvotného posúdenia a analýzy aktuálneho stavu pripravíme Váš unikátny optimalizačný balík, ktorý okrem iného obsahuje návrhy na zlepšenie. Firmám ponúkame viaceré alternatívy spolupráce:

 • Transformácia papierovej dokumentácie do eForms a vytvorenie interaktívneho dashboardu
 • Transformácia papierovej dokumentácie do eForms,
 • Profesionálny outcoursing vytváranie dokumentácie našimi špecialistami pod vašim vedením.

Dúfam, že po prečítaní týchto riadkov máte jasno v tom, že bez efektívnych a dôveryhodných dát budete na ceste k Industry 4.0 čeliť neustále sa prehlbujúcim prekážkam. Viac informácií o produkte môžete taktiež získať na webovej adrese: https://innovation.sk/e-forms/ .

Ak máte záujem dostať vašu aktuálnu zbierku dokumentácie do (e)formy, budem sa tešiť na osobné stretnutie.

Pridajte Komentár