Prehľad

Údržba strojov a zariadení je jedným zo základných podporných procesov zabezpečujúcich plynulý chod výroby. Vďaka správne nastavenému systému fungovania autonómnej údržby, je možné efektívne ovplyvniť aby reakcia na poruchu bola rýchla a správna. Poznajte hranice autonómnej údržby. Naučte sa používať nástroje a postupy potrebné pre zavedenie správne fungujúcej autonómnej údržby. 

Kľúčové oblasti

  • Vplyv zariadení, obsluhy a prostredia na celkovú produktivitu výroby 
  • Nástroje autonómnej údržby 
  • Zvyšovanie efektívnosti strojov a zariadení 

Informácie o tréningu

Tréning je realizovaný vo vopred definovanej spoločnosti ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameranie sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom zavádzania autonómnej údržby a to priamo vo výrobe.