Analýza a meranie práce – určovanie časovej normy

Výber správnej metódy pre určovanie časovej normy si zaslúži veľkú pozornosť. Rôzne metódy sú vhodné pre rôzne činnosti (dĺžka, frekvencia, opakovanosť, náhodnosť a pod.). Metódy, ktoré používame pri určovaní časových noriem vám predstavujeme v tomto príspevku.

Kontinuálne časové štúdie

Pri tomto spôsobe analýzy a merania práce sa sústredíme na plynulé nepretržité pozorovanie pracovnej činnosti. Využívame ju hlavne pokiaľ je potrebné nastaviť časovú normu pre dlhotrvajúce pracovné operácie, organizáciu pracovného dňa či nastavenie systému človek-stroj. 

Snímka operácie

Chronometráž - nepretržité pozorovanie pracovnej operácie. Vhodná pre cyklické práce, ktoré sa pravidelne opakujú.

Snímka pracovného dňa

Nepretržité pozorovanie a zaznamenávanie spotreby času pracovníka počas celej pracovnej zmeny.

Snímka dvojstranného pozorovania

Súčasné pozorovanie a zaznamenávanie časov pracovného a technologického procesu.

REFA

Metóda priameho merania práce so schopnosťou posúdiť s akou intenzitou a účinnosťou je práca vykonávaná. Efektívna pri cyklickej aj necyklickej práci.

Štatistické metódy merania práce

Tento spôsob využívame hlavne pre štatistické zistenie počtu výskytov pozorovaných dejov. Je založená na skúmaní náhodne vybraných momentov skúmaného pracovného deja. Využívame ju pre stanovenie časov dlho trvajúcich pracovných činností, alebo činností, ktoré nie sú cyklicky opakované. 

Momentkové pozorovanie

Pozorovanie pracovných činností v náhodne zvolených momentoch a tzv. inkognito.

Multimomentové multidimenzionálne pozorovanie

Pravidelné zaznamenávanie pracovnej aktivity zamestnanca vo vzťahu k výrobku a činnosti.

Metódy vopred definovaných časov

Pri meraní ľudskej práce pomocou vopred definovaných časov sa sústredíme hlavne na analýzu pohybov na základe ktorých následne vieme priradiť časovú hodnotu pre každý pohyb. Hodnoty a časy sú medzinárodne platné a aplikovateľné v každom priemyselnom odvetví. Metóda rozdeľuje pracovnú činnosť na základné pohyby, ktorým priraďuje tabuľkové časy. Metódy vopred definovaných časov používame aj v procese plánovania (ako analytický nástroj pre tvorbu pracovných postupov a stanovenie ich časovej náročnosti). V závislosti na type výroby (kusová, sériová, hromadná) využívame rôzne podsystémy ktoré dokážu definovať časovú normu s určitou presnosťou a náročnosťou. 

MTM1

Najpodrobnejšia metóda vopred definovaných časov, ktorá sa zaoberá elementárnymi pohybmi (operácie do cca. 30 sekúnd).

MTM2, MTM UAS

Menej podrobné metódy vopred definovaných časov, ktoré sa zameriava na združené pohyby (operácie do cca 3 minúť).

MOST

Najmenej podrobná metóda vopred definovaných časov, zameraná na pohybové sekvencie (operácie dlhšie 3 minúty).

MODAPTS

Pri určení času pohybu sa zameriava na konkrétny pohyb určitou časťou tela, nie na vzdialenosť pohybu.

Prečítajte si aj o Zlepšovaní časových noriem.

Pridajte Komentár